Ambassadens stöd för externa projekt

Svenska ambassaden i Wien bedriver ett aktivt arbete i syfte att främja svensk kultur och bilden av Sverige i Österrike, Slovakien och Slovenien. De flesta resurser som ambassaden har till sitt förfogande är avsedda för ambassadens egna projekt. Undantagsvis beviljar dock ambassaden anslag för vissa projekt med anknytning till Sverige som bedrivs av externa aktörer.

För de personer eller organisationer som vill ansöka om stöd för utbyten och projekt inom kultur- och samhällsområdet finns ett ansökningsformulär att ladda ner till höger på sidan.

Fylld ansökan skickas till följande e-postadress: ambassaden.wien@gov.se

Ambassaden stöder verksamhet som ökar kunskapen, intresset och förtroendet för Sverige i Österrike, Slovakien och Slovenien. I ansökan ska bl.a. projektbeskrivning, mål/syfte, målgrupp, tidsram för projektet, eventuella andra samarbetspartner samt det sökta bidragets storlek anges.

Ansökan bör vara ambassaden tillhanda i god tid. Vanligtvis tar det ambassaden cirka 2 månader att behandla en ansökan, men tiden kan variera beroende på tid på året.

Ett för ändamålet rimligt belopp kan sökas.

En ofullständig ansökan där något av ovanstående saknas kommer ej att behandlas. Samtliga ansökningar besvaras av ambassaden, men endast ett begränsat antal projekt kan beviljas stöd.

Beslut om bidrag fattas av Sveriges ambassad. Beslutet kan inte överklagas.

Navigation

Top