Praktiktjänstgöring

  • HoS_Photo Dakota Fine

    House of Sweden Foto: Dakota Fine

Sveriges ambassad i Washington tar emot praktikanter varje vår- och hösttermin (20 veckor). Ambassaden har inte praktikanter under sommarmånaderna.

Ambassaden, med drygt femtio medarbetare, täcker ett stort verksamhetsområde i vilket ingår politiska, handelspolitiska, näringslivsfrämjande frågor, försvarsfrågor, press, informations och kulturpolitiska frågor, Sverigefrämjande samt rättsliga frågor och konsulära ärenden. Som stöd för den operativa verksamheten finns en administrativ enhet, ansvarig för bland annat personalfrågor, fastighetsadministration, budget och redovisning.

Uppgifter
Ambassaden avser att ta emot sju praktikanter under hösten 2017. En praktikant på handelsenheten, två på den politiska enheten, två på press-, informations-, kulturenheten, en på försvarsavdelningen och en på enheten för innovation, forskning och högre utbildning.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att medverka i ambassadens politiska, försvarspolitiska, handelspolitiska, miljörelaterade, kulturpolitiska och ekonomiska rapportering samt att delta i handläggningen av olika bilaterala ärenden mellan Sverige och USA, arbeta med kulturfrämjande samt kommunikation inom programverksamheten i House of Sweden. Deltagande i genomförandet av främjandeverksamheten i House of Sweden åligger praktikanterna på alla enheterna.

Sökande
Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs, ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Praktikanten bör ha genomfört större delen av ett program med statsvetenskaplig, ekonomisk, juridisk eller förvaltningsinriktning, alternativt utbildning inom kultur- och kommunikationsområdet. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska. Sökande kommer att testas i skriftlig framställning på svenska. Svenskt medborgarskap är ett krav för praktiktjänstgöring.

Praktikperiod
20 veckor. Exakt tidpunkt bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden.

Försäkring
Praktikanten skall vara försäkrad, t.ex. genom "Student UT", via sitt universitet/högskola, annan huvudman eller i egen regi, vilket måste dokumenteras.

> Se Kammarkollegiet.se för mer information om försäkringar.

Ersättning
Praktiken är oavlönad och finansieras med studiemedel. Praktikanten ansvarar själv för att ordna med resor och bostad och bekosta dessa. Praktikanten betalar också för sitt uppehälle i övrigt.

Ansökan
Ansökan bestående av personligt brev på svenska, CV samt kopia på den sökandes svenska pass (inga betygskopior, rekommendationer etc.) skickas via e-post till ambassaden.washington@gov.se

I ansökan skall specificeras inom vilken enhet praktik önskas och varför praktik önskas på just ambassaden i Washington, D.C. Om detta inte angetts kommer ansökan inte att beaktas.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag för praktikplatser HT2017 har passerat. Datum för VT2018 publiceras på denna hemsida under hösten 2017. Ambassaden i Washington beslutar om tillsättning av praktikplatserna.