I händelse av kris

Ambassaden har ansvar för att hjälpa svenskar som drabbas vid kris- eller katastrofsituationer i utlandet. Ansvaret omfattar även utländska medborgare som är bosatta i Sverige och nordiska och EU-medborgare som saknar egen representation i Israel. Det är i första hand Finland som bär det konsulära ansvaret för isländska medborgare i Israel.

Den svenska statens ansvar för att hjälpa svenskar i kris- och katastrofsituationer regleras i Lagen om konsulära katastrofinsatser, som gäller från den 1 augusti 2010. Utgångspunkten är att den enskilde har ett grundläggande ansvar när han eller hon vistas utomlands. Statens ansvar består huvudsakligen i att ha en organisation och beredskap att kunna gripa in och stötta den enskilde vid kris- eller katastrofsituationer när många människor med anknytning till Sverige drabbas.

Om staten ingriper blir den enskilde resenären skyldig att ersätta staten för de kostnader som uppstått i samband med att han eller hon evakuerats eller fått hälso- eller sjukvård. Kostnaderna bör kunna täckas av en bra försäkring och det är viktigt att tänka på att se över sitt försäkringsskydd inför en utlandsresa.

Läs mer om goda råd och tips inför utlandsresan här.

Registrera dig vid ambassaden

Svenskar och svenskars utländska familjemedlemmar som är bosatta eller tänker stanna i Israel under en period är välkomna att registrera sig vid ambassaden. Förteckningen över svenskar och deras familjemedlemmar används i beredskapssyfte och vid utskick. Att lämna sina uppgifter till ambassaden är helt frivilligt. Det är viktigt att du tydligt anger i din ansökan hur länge du kommer att stanna i Israel, så att du kan strykas från förteckningen när du lämnar landet. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter eller familjeförhållanden.

Svenskar som är bosatta i Jerusalem, på Västbanken eller i Gaza är välkomna att registrera sig på Generalkonsulatet i Jerusalem, som bär det konsulära ansvaret för dessa områden.

Mer information och blankett för registrering vid ambassaden finns här.

Ambassadens hemsida

Ambassadens hemsida är ett viktigt instrument för att kommunicera med svenskar i Israel i händelse av kris. Tänk på att gå in på hemsidan för att hålla dig uppdaterad. På hemsidan kommer ambassaden i en krissituation att lägga ut viktig information om den krishanteringsinsats som pågår, namn på kontaktpersoner, aktuella telefonnummer och andra viktiga uppgifter.

Det är också viktigt att noggrant följa nyhetsrapporteringen och lokala myndigheters instruktioner.

Navigation

Top