Beställning av samordningsnummer

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt.

Observera att beställning av samordningsnummer endast får ske om även pass ska utfärdas samtidigt. Om passansökan inte fullföljs inom rimlig tid (ca 3 månader) kommer passmyndigheten begära att skatteverket återkallar samordningsnumret.

Följ denna länk för att boka tid för att göra samordningsnummer (som anledning till besöket välj Ansökan on svenskt pass/id-handlingar). Boka här

Se länken till höger till blanketten för namnanmälan. Blanketten ska signeras av båda vårdnadshavarna (såvida en inte har enskild vårdnad och då måste det bevisas). 

Följande handlingar behöver då uppvisas:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden eller generalkonsulatet) tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.

  • Födelsebevis ska uppvisas.
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

  • Föräldrarnas vigselbevis, om de är/var gifta. (För barn födda 1 april 2015 och därefter: Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare, krävs normalt även att faderskapet är fastställt via en bekräftelse eller domstolsbeslut. (Barn födda i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev inte svenska medborgare vid födseln. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket.)

  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.

  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

 

  • Om modern är folkbokförd i Sverige eller inte gift och barnet föds utomlands ska intyg på att det är modern som fött barnet ges in (från t.ex. sjukhuset eller barnmorska).

 

  • Den svenska föräldern ska fylla i blanketten om prövning av svenskt medborgarskap.

 

  • Om den svenska föräldern har dubbelt medborgarskap och född i Sverige: Intyget ” Certificate Attesting Israeli Citizenship” från det israeliska inrikesministeriet.

 

  • Om den svenska föräldern har dubbelt medborgarskap och född i Israel: Om aldrig haft sin hemvist i Sverige och inte besökt Sverige regelbundet under förhållanden som visar samhörighet med Sverige, behövs ett intyg om bibehållande av svenskt medborgarskap efter 22 års ålder.

Navigation

Top