Reseinformation Iran

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till provinsen Sistan-Balouchistan.

Aktuella händelser

Jordskalv 11 och 12 december 2017

En jordbävning har ägt rum i Kerman-provinsen i sydöstra Iran mitt på dagen den 12 december. Medieuppgifter gör gällande att jordbävningen uppgick till 6,2 på Richterskalan och att dess epicentrum var 55 km nordöst om provinshuvudstaden Kerman, nära platsen för den tidigare jordbävningen den 1 december 2017. Ett kraftigt efterskalv med 6,0 på Richterskalan har drabbat samma område under morgontimmarna den 13 december. Det finns uppgifter om materiella skador på byggnader och infrastruktur i Kerman-provinsen. Enligt iranska myndighetskällor har 29 personer skadats i skalven, de flesta med lättare skador. Det finns för närvarande inga uppgifter om omkomna.

En jordbävning har ägt rum i västra Kermanshah-provinsen på gränsen mellan Iran och Irak på kvällen den 11 december 2017. Medieuppgifter gör gällande att jordbävningen uppgick till 6.0 på Richterskalan och att dess epicentrum var sydväst om Halabja i Irak. Det finns för närvarande inga uppgifter om materiella skador.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att löpande följa lokala myndigheters råd och nyhetsrapportering om jordbävningen. Ambassaden följer situationen. Relevant information kommer att publiceras på ambassadens hemsida. 
 

Jordskalv 1 december 2017

En jordbävning har ägt rum i Kerman-provinsen i sydöstra Iran under morgontimmarna den 1 december. Medieuppgifter gör gällande att jordbävningen uppgick till 6,1 på Richterskalan och att dess epicentrum var 60 km nordöst om provinshuvudstaden Kerman. Enligt medieuppgifter har 51 personer skadats i skalvet, och det finns uppgifter om materiella skador i byarna i Kerman-provinsen. För närvarande finns inga uppgifter om omkomna.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att löpande följa lokala myndigheters råd och nyhetsrapportering om jordbävningen. Ambassaden följer situationen. Relevant information kommer att publiceras på ambassadens hemsida. 

Jordskalv 12 november 2017

Enligt medieuppgifter har en kraftig jordbävning med magnituden 7,3 skakat delar av Irak och Iran med epicenter i provinsen Sulaymaniah i östra Irak under kvällen den 12 november. I Iran är det provinsen Kermanshah som är värst drabbad. De senaste rapporterna talar om minst 387 döda, mestadels i Kermanshahprovinsen. Antalet skadade i jordbävningen är ännu okänt, men enligt medieuppgifter uppskattas antalet skadade överstiga 6 000 personer. Värst har städerna Ghasr-e-Shirin och Sar-e-Pol Zahab drabbats. Ett stort antal efterskalv har uppmätts i området.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att kontakta anhöriga samt löpande följa lokala myndigheters råd och nyhetsrapportering om jordbävningen. Ambassaden följer situationen. Relevant information kommer kontinuerligt att publiceras på ambassadens hemsida.

Onsdagen den 7 juni 2017 genomfördes väpnade attacker i det iranska parlamentet och vid den tidigare Högste ledaren Khomeinis mausoleum i Teheran.

Enligt polisen är situationen nu under kontroll och samtliga attentatsmän uppges ha oskadliggjorts.

Ambassaden manar svenskar till fortsatt vaksamhet, undvika större folksamlingar och att följa lokala myndigheters anvisningar.

Ambassaden följer utvecklingen och uppdaterar reseinformationen vid behov.Allmänna säkerhetsläget

Svenskar i Iran uppmanas att:

  • noga följa händelseutvecklingen i media
  • iaktta särskild försiktighet vid märkes- och högtidsdagar, samt vid på förhand proklamerade demonstrations- och manifestationsdagar
  • på grund av risken för våldsamheter undvika demonstrationer, manifestationer och större folksamlingar
  • följa gällande regler i Iran i fråga om t ex fotografering samt följa lokala myndigheters rekommendationer; notera att journalistisk verksamhet kräver särskild visering
  • anmäla sin närvaro i landet till ambassaden
  • hålla sig à jour med information från UD och ambassaden i Teheran
  • resor till gränstrakterna mot Afghanistan, Irak och Pakistan (avrådan råder för Sistan-Balouchistan) kan vara riskfyllda och bör noga övervägas.

Terrorism

 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor samt nyhetsflöden. Under senare tid har uppgifter förekommit om att iranska myndigheter gjort tillslag mot individer som misstänks för samröre med terroristnätverk också i Teheran. Ambassaden påminner om det tidigare rådet att undvika gränsområdena mot Pakistan, Afghanistan och Irak (avrådan gäller för Sistan-Balouchistan).

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Iran ligger i ett seismografiskt känsligt område med återkommande jordskalv. Det är av uppenbara skäl omöjligt att förutse konsekvenserna av en större jordbävning, men läget kan snabbt befaras bli kaotiskt med avbrott i el- och vattenförsörjningen, omfattande trafikstörningar och avbrott i telekommunikationerna. Man bör därför vara inställd på att klara sig själv direkt efter en jordbävning. I händelse av en naturkatastrof bör du vara uppmärksam på instruktioner från de lokala myndigheterna. Svenska medborgare uppmanas att kontakta ambassaden och anhöriga i Sverige.

In- och utresebestämmelser

Dubbelt medborgarskap erkänns inte av Iran
Resenärer med dubbelt medborgarskap - det vill säga iranskt och svenskt - bör vara medvetna om att Iran inte erkänner dubbelt medborgarskap, vilket innebär att det svenska medborgarskapet inte har något legalt värde i Iran.

Frihetsberövade m.m.
Svenska ambassaden har därför ytterst begränsade möjligheter att bistå svensk-iranska medborgare som kommer i klammeri med iranska myndigheter. Ambassaden skulle t ex sannolikt inte kontaktas om en svensk-iransk medborgare blev frihetsberövad, och ej heller få tillgång till information om var personen befann sig eller varför denne frihetsberövats. Vi skulle heller inte få konsulärt tillträde till - d v s möjlighet att besöka - den frihetsberövade.

Värnplikt
Den iranska värnpliktsåldern (för män endast) är 18-34 år. Detta gäller också svensk-iranska medborgare, som från 17 års ålder kan komma att förvägras utresa ur Iran. Iranska ambassaden i Stockholm bör kunna lämna närmare upplysningar om detta.

Kvinnor och barn
Iransk-svenska kvinnor gifta med iransk-svenska eller iranska män behöver deras medgivande för förnyelse av iranska pass. Iransk-svenska kvinnor bör också vara medvetna om risken att beläggas med utreseförbud av iransk make. Svensk skilsmässa är som regel inte giltig i Iran. Även barn kan beläggas med utreseförbud av iransk far.

Det rekommenderas att diskutera ärenden som rör giftermål, skilsmässa, vårdnad om barn (Iran har t ex inte skrivit under Haag-konventionen) och liknande med iransk advokat före avresa. Svenska ambassadens möjligheter att agera i ärenden som dessa är i det närmaste obefintliga.

Hemgift/Mehrie
Enligt iransk lagstiftning kan ett särskilt kontrakt upprättas i samband med att äktenskap ingås, i vilket ett så kallat mehrie kan avtalas. Mehrie kan på vissa sätt jämföras med vad som i Sverige kallas hemgift. Enligt ett sådant avtal är hustrun borgenär för det överenskomna värdet av mehrie och maken är således gäldenär för beloppet. Hustrun har rätt att kräva utbetalning av mehrie från maken när som helst (både under äktenskapet och vid eventuell skilsmässa) och har rätt att få saken prövad av domstol. Om domstolen dömer till hustruns fördel kan det innebära att delar av makens tillgångar konfiskeras. Hustrun har också rätt att begära av iranska myndigheter att maken förses med utreseförbud till dess att mehrie är betald.

Tredjelandsmedborgare
Svenska ambassaden har dessutom begränsade möjligheter att bistå tredjelandsmedborgare med svenskt PUT (permanent uppehållstillstånd).
Däremot bistår självklart ambassaden svenska medborgare (som också har iranskt eller annat medborgarskap) med utfärdande av svensk pass och annan konsulär service.

Indragna pass
Svenska medborgare av iranskt ursprung kan riskera att få sina iranska och/eller svenska pass beslagtagna av myndigheterna vid in- eller utresa till/från i Iran, eller under vistelsens gång. Ambassaden kan - i fall det skulle bli nödvändigt - utfärda nya svenska pass, men kan inte påverka iranska myndigheters handläggning av iranska resehandlingar. Ett nytt pass kommer inte nödvändigtvis heller erbjuda vederbörande en möjlighet till utresa, eftersom det kräver särskilda utresevisum.

Observera att svensk-iranska medborgare enligt iransk lag måste resa in i och ut ur Iran på iransk passhandling.

Resehandlingar och iransk visering
Kontrollera att pass och visering är giltiga före avresan från Sverige. Vad gäller iransk visering, kontakta iranska ambassaden i Stockholm. Var ute i god tid! Utlänningar, som stannar längre tid i Iran än viseringens giltighetstid, åläggs att betala IRR 300 000 per dag för den tid de överskrider tillåten vistelsetid – och kan också förhindras från utresa tills saken är utredd.

Visum vid ankomst kan medges; men kontrollera detta före avresa med iransk ambassad. Observera dock att det förekommit att resenärer hindrats incheckning och inresa, trots att iransk ambassad uppgett att visering kan erhållas vid ankomst. Den som vill vara på den säkra sidan bör således ha sin visering klar före inresa. Ambassaden kan inte assistera i anskaffandet av viseringar giltiga i Iran.

Inresa i Iran nekas resenärer med israeliska stämplar i passet.

Journalistiskt arbete
För att bedriva journalistiskt arbete i Iran behövs en särskild visering. Personer som bedriver journalistiskt arbete i Iran, utan att inneha ett giltigt s.k. journalistvisum, kan gripas och kvarhållas av den iranska säkerhetstjänsten.

Ny svensk passhandling för minderårig
Vid utfärdande av ny svensk passhandling för minderårig (under 18) krävs vårdnadshavares medgivande. Är båda föräldrarna vårdnadshavare, krävs alltså bådas medgivande, se vidare "Förnyelse av pass för barn under 18 år".

Teherans internationella flygplats IKIA
Sedan november 2007 utgår som regel internationell flygtrafik vad avser huvudstaden från Imam Khomeini International Airport, IKIA. Flygplatsen Mehrabad används huvudsakligen för inrikesflyg. Vad gäller internationella flighter anmodas incheckning minst två timmar före avgång. Bankkontor för valutaväxling finns på gatuplanet. Bussförbindelser till Teheran existerar inte. Taxi till centrala Teheran skall kosta mellan 800,000 och 1.000,000 IRR. Resenärer rekommenderas resa med etablerade taxibolag. Fotografering är förbjuden på och i anslutning till flygplatsen.

In- och utförsel av varor
Alkoholhaltiga drycker och narkotika är absolut förbjudet att föra in i landet; införsel och handel med narkotiska medel kan medföra dödsstraff. Nyttjande och försäljning av alkohol kan medföra hårda straff. Att föra in griskött, trycksaker, videofilmer, kassetter, CD:s, kortvågsapparater och religiöst material kan betraktas som kulturellt känsligt och sådana varor kan beslagtas av polisen. Det finns vissa restriktioner på utförsel av mattor.

Hälso- och sjukvård

Maginfektioner p.g.a. salmonellabakterier kan förekomma och ibland kräva läkarvård. Likaså
förekommer hepatit, TBC och polio och under senare år har även kolera konstaterats i Teheran och dess närområde. Luften i Teheran är extremt torr och kan i kombination med de omfattande luftföroreningarna orsaka problem för luftvägar och huden och vara besvärlig för personer med hjärt- och kärlsjukdomar.

Tandvård och läkarvård, liksom förlossningsvård, anses vara bra. Läkare och tandläkare är ofta utbildade utomlands.

Lokala lagar och sedvänjor

Klädkoder
Iran är ett shiamuslimskt land där sharialag tillämpas. Kvinnor måste täcka håret och bära kläder som inte avslöjar kroppens former, t ex en fotsid eller ankellång kappa alternativt knälång kappa/jacka och långbyxor. Däremot behöver man inte bära svart även om många iranska kvinnor, speciellt utanför huvudstaden, gör detta. I moskéer och basarer bör man vara extra noga med sin klädsel för att inte provocera. Även män bör klä sig täckande och t ex inte bära shorts eller små linnen på allmän plats.

Relationer
All typ av ömhetsbetygelse mellan man och kvinna bör undvikas på allmän plats. Sexuella relationer mellan män och kvinnor, som inte är gifta med varandra, liksom otrohet och homosexuella handlingar är olagligt och kan medföra lagens strängaste straff.

Man och kvinna som inte är äkta makar tillåts inte sova i samma hotellrum. Vigselbevis bör kunna uppvisas.

Ramadan
Under fastemånaden Ramadan (infaller 2016 från ca. 7 juni - 6 juli) bör man undvika att äta, dricka och röka på allmän plats från soluppgång till solnedgång.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den personliga säkerheten i Teheran är relativt god i jämförelse med många andra huvudstäder i världen. Den kriminalitet som finns kan till viss del förklaras med hög arbetslöshet och omfattande narkotikamissbruk (Iran är ett viktigt transitland för smuggling av afghanskt opium/heroin).  Den största riskfaktorn för den personliga säkerheten är trafiken, ett ämne som berörs mer utförligt nedan.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Iran är ofta kaotisk och olyckorna många. Trafikregler och rött ljus respekteras inte alltid. Fotgängare har inte företräde vid övergångsställen. Taxibilar i Iran är ibland omärkta. Taxibilarna är emellertid små och dåligt underhållna samt brister i säkerhet. Oftast saknas säkerhetsbälten i bilarna. Förutom vanlig taxitrafik finns linjetaxi som fyller bilen med passagerare som är på väg i samma riktning. I Teheran finns en fungerande tunnelbana i de sydliga och centrala delarna av staden. Busstrafiken rullar utan tidtabell.

Försäkringsskydd

Resenärer uppmanas att teckna reseförsäkring före avresan. Resenär som råkar ut för stöld, olycka, sjukdom och dylikt bör i första hand vända sig till SOS International eller Euro-Alarm A/S (endast försäkringar i Europeiska försäkringar A/S). För kontaktuppgifter se: "Om olyckan är framme".

UD avråder från resor till Sistan-Balouchistan, varför tilläggsförsäkring troligen behövs om man trots avrådan väljer att resa dit.

Övriga upplysningar

Anmälan till ambassaden
Utrikesdepartementet har ett nytt webbaserat system, som gör det möjligt att lätt anmäla sin utlandsvistelse på nätet. Genom att fylla i formuläret så kan ambassaden snabbt nå dig vid en eventuell krissituation.

Anmälan är frivillig, men för ambassaden är det den enda möjligheten att nå svenskar, som befinner sig i Iran, om en konsulär krissituation skulle uppstå. Det är därför viktigt att du anmäler dig och din familj.

Uppgifterna sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år. Du kan avanmäla dig själv när du vill. Vid längre vistelse än ett år krävs en årlig förnyelse.

Klicka här för att anmäla din utlandsvistelse http://www.swedenabroad.com/svensklistan

Anmälan till svensklistan går också enkelt att nå genom UD:s nya app Resklar som nyligen släpptes i en uppdaterad version. Appen ger utlandsresenärer möjlighet att bättre förbereda sin resa genom att bland annat erbjuda information om resmål, försäkringar och konsulär hjälp.

Resor till gränstrakter är riskfyllda
Resor till gränstrakterna mot Afghanistan, Irak och Pakistan kan var riskfyllda och bör noga övervägas. Samma sak gäller landvägen till Pakistan; västerlänningar har kidnappats av beväpnade ligor i sydöstra Iran.

Växling, valuta etc
I Iran gäller kontantbetalning. Internationella kredit- och betalkort samt resecheckar accepteras varken för kontantuttag eller betalning. VISA, MasterCard och dylika är alltså oanvändbara i landet. De vanligaste utländska valutorna är USD och EURO. Sedlarna bör vara i gott skick. Det är inte olagligt att ha utländsk valuta på sig eller att betala med USD eller EURO. Att växla på gatan är dock olagligt.

Transaktioner mellan iranska bankkonton och europeiska är i det närmaste omöjligt, på grund av sanktioner mot landet. Det är alltså av synnerlig vikt att beakta detta inför inresa.

Den iranska rialen är volatil och inflationen påtaglig. Var därför noga med att ta prisupplysningar från guideböcker eller hemsidor, såsom denna, med en nypa salt.

Olägenheter
Det är ovanligt att iransk polis besvärar utländska besökare med kontroller. Om du närmas av polis, uppmanas resenärer att samarbeta. Om polisen uppträder misstänkt, kan ni erbjuda er att visa handlingar och dylikt på en polisstation eller en hotellreception.  Följ aldrig med i omärkta bilar.

Fotografering
Allmän restriktivitet med fotografering rekommenderas. Undvik att fotografera demonstrationer, militär, polis etc. Fotografering av militära anläggningar, fängelser och flygplatser är strängt förbjudet och kan medföra hårda straff. Förbudsskyltar mot fotografering ska beaktas.

Ambassaden

Navigation

Top