Överklaga

Om du fått ett beslut som du anser är felaktigt kan du överklaga det. Överklagan ska vara skriftlig, undertecknad av dig och lämnas eller skickas in till ambassaden senast 3 veckor från den dag då du fick beslutet.

Så överklagar du

För att överklaga ett beslut om visum ska du skicka ett brev på svenska eller engelska till ambassaden (om det är skrivet på farsi måste det översättas till svenska eller engelska). Det ska vara undertecknat av dig.

Överklagan ska innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • ditt namn, födelsedatum, postadress, epostadress och telefonnummer
  • eventuella omständigheter och bevis som du inte skickat in tidigare och som du vill lägga till i ditt ärende

Ditt överklagande ska skickas till Sveriges ambassad i Teheran med post eller epost.

Vänligen notera: du behöver bara skicka överklagandet EN gång, inte flera gånger på olika sätt.

Om du anlitar ett ombud (någon annan än du som ansökt)som undertecknar överklagan, måste ombudet ha en fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och lämnas in original tillsammans med din överklagan.

 

När du Överklagat

Ambassaden kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid och går igenom ärendet på nytt. Om det har gått längre tid än tre veckor avvisas överklagandet och du måste i så fall lämna in en ny ansökan

Om ambassaden ändrar beslutet

Beslutet kan ändras om det kommer in ny information eller om ambassaden anser att beslutet var fel. I så fall blir du meddelad och ditt visum sätts in i passet.

Om ambassaden inte ändrar beslutet skickas det vidare

Om överklagandet har kommit in i rätt tid och ambassaden inte anser att det finns anledning att ändra beslutet skickas ärendet vidare så snart som möjligt. Din ansökan, beslutet och alla övriga handlingar som har lämnats in i ärendet, skickas till Migrationsdomstolen i Göteborg. Migrationsdomstolen fattar sedan beslut och meddelar dig på adressen du uppgav i ansökan eller i överklagandet.

Efter att ett överklagande har överlämnats till Migrationsdomstolen ska alla vidare frågor om ärendet ställas till dem. Du hittar deras kontaktinformation här:

http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

 

Hur lång tid tar det

Om ambassaden beslutar att ändra beslutet kommer du kontaktas inom några arbetsdagar från att överklagandet kom in.

Om ambassaden inte ändrar beslutet utan skickar det till Migrationsdomstolen tar det längre tid. Ambassaden kan inte svara på hur länge. Alla frågor måste ställas till Migrationsdomstolen efter att överklagandet överlämnats. Du hittar deras kontaktinformation här:

http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

 

Navigation

Top