Reseinformation Georgien

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien och deras omedelbara närhet.
Beslut om avrådan togs den 24 juli 2008. Avrådan gäller tills vidare.

Allmänna säkerhetsläget

Huvuddelen av Georgien är ett ganska tryggt resmål, men vissa försiktighetsåtgärder är motiverade.

Det allmänna säkerhetsläget i Georgien har förbättrats avsevärt under de senaste åren, vilket bl.a. har resulterat i ett ökande antal turister. Likväl bör allmän försiktighet och uppmärksamhet iakttas vid besök i perifera landsområden och bergstrakter. Politiska demonstrationer äger ibland rum, inte minst i huvudstaden Tbilisi. Dessa demonstrationer är vanligtvis fredliga, men våldsincidenter har ibland ägt rum. Man bör därför undvika stora folksamlingar.

Alltsedan det korta kriget mellan Ryssland och Georgien i augusti 2008 har möjligheterna att resa in i de båda utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien varit högst begränsade.

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till de båda utbrytarregionerna och deras omedelbara närhet. Den georgiska "lagen om de ockuperade territorierna" – som omfattar Abchazien och Sydossetien och infördes efter kriget 2008 - är mycket restriktiv. Inresor i Abchazien och Sydossetien via Ryssland är olagligt enligt georgisk lagstiftning. Läget runt de s.k. administrativa gränslinjerna, d.v.s. georgiska områden i direkt anslutning till utbrytarregionerna, är fortsatt tidvis spänt, och Ryssland har befäst sin militära närvaro i dessa två georgiska regioner. EU:s övervakningsmission EUMM patrullerar de aktuella områdena men förvägras tillträde till Abchazien och Sydossetien av dessa utbrytarregioners de facto myndigheter. Den som väljer att resa till Abchazien eller Sydossetien bör beakta att de georgiska myndigheterna ej har kontroll över dessa regioner, varför ambassaden har starkt begränsade möjligheter att agera i eventuella konsulära ärenden.

Det finns anledning att iaktta försiktighet vid besök i georgiska bergsområden i angränsning till oroliga delar av norra Kaukasus som Tjetjenien, Dagestan och Ingusjetien.

Terrorism

  

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Georgien är ett geografiskt litet land, men erbjuder besökare och turister stor variation och vackra upplevelser vad gäller natur och kultur. Landet är beläget i ett område med risk för jordbävningar. En mindre jordbävning ägde rum i Tbilisi 2002. Även jordskred och översvämningar är vanligt förekommande i vissa delar av landet.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare kan vistas i landet 365 dagar utan visum.

Anmälan till ambassaden
Svenska medborgare som är bosatta eller avser att stanna i landet under en längre tid är välkomna att registrera sig vid ambassaden. Förteckningen över svenska medborgare bosatta i landet används i beredskapssyfte och vid utskick. Att lämna sina uppgifter till ambassaden är helt frivilligt.

Du kan anmäla dig här:
http://www.swedenabroad.com/svensklistan

Svenska ambassaden i Tbilisi
15, Turn Kipshidze street (Vakeregionen)
0162 Tbilisi
Georgien
Telefon: +995 32 255 03 20
Fax: +995 32 222 48 90
E-post: ambassaden.tbilisi@gov.se

Hemsida: www.swedenabroad.com/Tbilisi

Georgiska ambassaden i Stockholm
Karlavägen 60, 2 tr
114 49 Stockholm

Telefon: +46 (0) 8 678 02 60

Fax: +46 (0) 8 678 02 64

E-post: geoemb.sweden@telia.com
stockholm.emb@mfa.gov.ge

Hemsida: www.sweden.mfa.gov.ge

Hälso- och sjukvård

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa till Georgien men vaccinering mot stelkramp, polio, gulsot och difteri rekommenderas. Fall av tuberkulos, malaria och rabies har förekommit. Fall av svininfluensa har tidigare konstaterats. Kranvattenbör inte drickas utan föregående kokning. Den offentliga sjukvården är bristfällig, men privat vård finns att tillgå i Tbilisi.

Lokala lagar och sedvänjor

   

Kriminalitet och personlig säkerhet

Polisväsendet i Georgien har gradvis reformerats under 2000-talet, vilket har resulterat i en betydligt minskad nivå av kriminalitet. Brottsligheten utgör ingen påtaglig fara för utländska turister. Likväl bör allmän försiktighet och uppmärksamhet iakttas, särskilt vid besök i perifera landsområden – inte minst i anslutning till utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien – och bergstrakter.

Georgien är ett transitland för narkotikahandel. Straffen för narkotikamissbruk är stränga: långa fängelsestraff och mycket höga böter.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten är betydligt sämre än i Sverige. Trafiken är inte sällan kaotisk och farlig. Fortkörning, allmän vårdslöshet och bristande hänsyn till fotgängare är vanligt förekommande.

Försäkringsskydd

  

Övriga upplysningar

  

Ambassaden