Kort historik

Estland förklarade sig självständigt år 1918 och hade vid 1939 en levnadsstandard lik den i Finland och Sverige. År 1940 ockuperades landet de facto av Sovjetunionen och införlivades i denna som en sovjetrepublik med bakgrund i Molotov-Ribbentroppakten. Ett år senare intogs Estland av Tyskland. Mellan åren 1944-1991 blev Estland ånyo ockuperat av Sovjetunionen. Under ockupationen skedde tvångsrekryteringar, förtryck, avrättningar och deportationer.

År 1991 återvann Estland sin självständighet. Estlands moderna historia är mot denna bakgrund på många sätt levande och aktuell än i dag. År 2018 firar Estland 100 år som republik och åtskilliga evenemang planeras under jubileumsåret.

I landets äldre historia finns många svenska beröringspunkter, inte minst perioden 1561-1710 då Estland var en del av Sverige – en epok som har ett för många svenskar oväntat gott rykte i Estland. Under 1900-talet har inte minst den stora flyktingvågen under hösten 1944, då 7000 estlandssvenskar och 25 000 ester tog sig till Sverige, skapat särskilda band mellan länderna.