Visum för att besöka Sverige

Från 19 december 2009 behöver makedonska medborgare som har det nya biometriska passet inte längre visum för att resa till Sverige eller annat Schengenland. Viseringsfriheten gäller bara för besök - maximum 90 dagar under en sexmånadersperiod. För arbete eller bosättning krävs fortfarande tillstånd. Medborgare i Kosovo däremot behöver visum för att resa till Sverige.

Följande handlingar i orignal skall bifogas ansökan:

Handlingar från den inbjudande personen i Sverige:

1. Undertecknat garantibrev på blanketten Referentbilaga E, inte äldre än 3 månader. Blanketten finns att hämta på Migrationsverkets kontor i Sverige, Migrationsverkets hemsida www.migrationsverket.se eller vid ambassaden i Skopje.

Varje viseringssökande skall ha sitt eget exemplar av Referentbilaga E i original. Detta gäller även äkta makar och barn som reser tillsammans.

2. Personbevis på den i Sverige som bjuder in, referenten (kan beställas hos Skatteverket - skattemyndigheten). Personbeviset får inte vara äldre än 3 månader.

3. Referenten i Sverige skall lämna kopia på de tre senaste månadernas lönebesked -  endast om referenten ska betala för resa och/eller uppehälle.

Handlingar som ska bifogas viseringsansökan från den som ansöker om visering:

1. Ett färgfotografi, inte äldre än 6 månader.

2. Passhandling med minst 3 månaders giltighet från viseringens utgång samt kopia på fotosidan och övriga stämplade sidor av passet.

3. Vid släktbesök: styrkande av släktskap med referenten i Sverige (födelsebevis i original, inte äldre än 6 månader eller en vidimerad kopia). Om ansökan avser besök hos barn i Sverige ska deras födelsebevis lämnas in.

4. Sökanden (den som ansöker om visering) ska bifoga en kopia av den kosovarska blanketten "gemensamt hushåll" där det framkommer med vilka sökanden bor.

5. Sökanden (den som ansöker om visering) ska bifoga utdrag från det privata (eller det egna företagets) bankkonto från de tre senaste månaderna (endast om sökanden ska stå för resekostnader och/eller uppehälle i Sverige.

6. Vidimerat samtycke från båda föräldrarna för barn under 18 år, om barnet ansöker ensamt eller tillsammans med endast en förälder.

7. Individuell medicinsk reseförsäkring - obligatorisk -som ska täcka:
- kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp och/eller brådskande sjukhusvård
- återsändandet till hemlandet av medicinska skäl
- försäkringen ska gälla i hela Schengenområdet, alla EU-länder, Schweiz och Liechtenstein.
- försäkringen ska omfatta hela viseringstiden och täcka kostnader för minst 30.000 EUR.
Ambassaden rekommenderar att sökanden väljer ett försäkringsbolag i Kosovo eller i Sverige.

Ytterligare handlingar krävs för:

Anställda
- Arbetsgivarintyg, semesterintyg och anställningsbevis. M1/M2 i original av nyare datum och vidimerad/stämplad av behörig myndighet.
 
Jordbrukare
- Jordbruksintyg
-  Kvitto på senaste skatteinbetalningen 

Lastbilschaufförer 
- Körkort ska visas upp och kopia på det ska bifogas ansökan
- CEMT tillstånd
- CMR- fraktbrev
- M1/M2
- Körschema
- inbjudan från Sverige i original
- introduktionsbrev i original
- Registreringsbevis på transportföretaget och lista över samtliga förare
- Registreringsbevis för lastbilen

Egen företagare
- Firmaregistreringsbevis
- Kvitto på senaste skatteinbetalning 

Pensionärer
- Senaste pensionsavin eller utdrag från bankkonto där pensionen sätts in

Studerande
- Studieintyg eller studentbok ska visas upp i original och en kopia bifogas ansökan. Obs att kopia på sidan där det framkommer att sökanden registrerat sig för innevarande läsår.

Skolbarn
-Skolintyg samt rektorns samtycke angående elevens frånvaro då resan planeras under pågående termin.

Personer som saknar egen försörjning, studenter, minderåriga barn, hemmafruar m.fl.
- Intyg som visar på vilket sätt sökanden försörjer sig i sitt hemland, t.ex. föräldrarnas genomsnittsinkomst för de sista tre månaderna och vem som betalar för resa och uppehälle (förklaras oftast av referenten i Referentbilaga E).

Affärsbesök
- Inbjudan i original från svenskt företag på företagets officiella brevpapper, där syftet med besöket och resdatum framgår samt uppgift om beräknad vistelsetid i Sverige. Observera att denna inbjudan ska skickas direkt till sökanden och inte till ambassaden.
- Intyg från arbetsgivaren, beslut om tjänsteresa samt anställningsbevis, M1/M2 alternativt registreringsbevis, och skatteintyg för egen företagare.
För transitresenärer
- Giltigt visum för destinationslandet, resplan och biljettbokning.

Viktigt att tänka på vid ansökningstillfället

Ansökningsavgiften (se Konsulära avgifter till höger)skall betalas oavsett viseringens giltighetstid och antal inresor. Den betalas in till Tutunska Banka, kontonummer:

            210-7020000704-90  
          
(nytt nummer från 2008-01-01)

 • Avgiften ska sättas in på banken några dagar innan ansökan ges in, om inbetalning ej sker på bankkontor: Tutunska Banka, Skopje Head Office, 12 Udarna Brigada bb, där betalning kan ske samma dag. Kvitto ska ges in i original till ambassaden i samband med ansökan. Observera att avgiften betalas in per ansökan och inte per pass.

 • Avgiften är en ansökningsavgift och återbetalas inte även om visering inte beviljas.

 • Avgiften för viseringsansökan skiljer sig för medborgare i olika länder och vissa sökandekategorier är även avgiftsbefriade. Det är upp till den sökande att ta reda på hur stor ansökningsavgift han ska betala.

 • Sökanden uppmanas att svara på alla frågor i formulären så detaljerat som möjligt eftersom beslutet kommer att fattas mot bakgrund av dessa uppgifter.

 • Sökanden  ombeds att ange ett mobiltelefonnummer och email-adress i formulären (sitt eget eller någon annans) dit ambassaden kan ringa om några frågor uppstår under handläggningen av ärendet.

 • Tänk på att du i och med att du undertecknar ansökan förklarar att alla upplysningar i ansökan är korrekta och fullständiga. Var uppmärksam på detta speciellt om du får hjälp av någon annan med att fylla i blanketterna.

 • OBS! Ambassaden har inget samarbete med människor som utanför ambassaden erbjuder sina tjänster med att fylla i blanketter eller kopiera dokument mot betalning.

 • Varje ärende bedöms individuellt och kan inte jämföras med något annat.

 • Vänligen se till att inge viseringsansökan i god tid innan planerad resa. Man kan dock inte ansöka tidigare än tre månader innan den planerade vistelsen i Schengenområdet.

 • Dokumentation inlämnad i en visumansökan återlämnas inte.

 • Beviljande av visum kan ej garanteras även om samtliga efterfrågade handlingar inlämnas och ambassaden förbehåller sig rätten att begära in ytterligare handlingar om så bedöms vara nödvändigt.

 • Personlig inställelse vid ansökningstillfället gäller samtliga.

 • I fall där flera personer ansöker som en grupp (till exempel gruppresor för idrottsklubbar, kulturföreningar och dylikt) skall de handlingar som är gemensamma för alla (till exempel inbjudan, reseförsäkringen, medlemskapsintyget) kopieras  och finnas med i samtliga ansökningar.

Viseringsavdelningens telefonnummer  där du kan tala med en tjänsteman på avdelningen är +389 (0)2 3297 898, måndag till torsdag mellan 14:00 och 16:00.

Information beträffande viseringar kan också erhållas via ambassadens telefonsvarare dygnet runt på ovan nämnda telefonnummer.

Formulär som ska fyllas i vid ansökningstillfället:

Familje eller vänbesök:
Application for Schengen Visa
Appendix D

Affärsbesök:
Application for Schengen Visa
Appendix A
Appendix D

Om syftet med resan är medicinska skäl:
Application for Schengen Visa
Appendix C
Appendix D

Dessa kan laddas ned från: www.migrationsverket.se, ambassadens hemsida eller hämtas på ambassaden.

Vi ber er att fylla i formulären läsligt med textade bokstäver och med blå bläckpenna. Det är önskvärt om formulären är ifyllda på svenska eller engelska.

Navigation

Top