Dokument som krävs

Om du vill söka uppehållstillstånd för att studera i Sverige behöver du följande dokument.

Ska du studera på ett universitet eller högskola kan du göra en webbansökan. Då bifogar du dokumenten elektroniskt.

Ansöker du på en pappersblankett ska du ta med dig alla dokument till generalkonsulatet tillsammans med den ifyllda ansökningsblanketten.

Dokument som alla studenter behöver

Du behöver:

 • om du inte gör en webbansökan - blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander, blankett nr 104031.
 • kopior på de sidor i ditt pass där dina personuppgifter och passets giltighetstid framgår. Om du har tillstånd att vistas i andra länder än ditt hemland ska du skicka med en kopia på dessa sidor också. Observera att passet ska vara undertecknat av innehavaren.
 • antagningsbesked som visar att du är antagen till studier på heltid.
 • kontoutdrag från din bank som styrker att du har egna pengar för din försörjning. Kontoutdraget, som du ska bifoga ansökan, bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska

eller

 • dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) med uppgift om månadsbelopp samt under vilken tid du får pengarna

eller

 • dokument som visar att du har fått utbildningsbidrag (gäller doktorander) eller anställning som doktorand med uppgift om belopp samt under vilken tid du får pengarna.

Studenter på universitet eller högskola

Vill du studera på universitet eller högskola behöver du:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om du ska studera kortare tid än ett år). Om du har en försäkring via universitetet eller högskolan (lärosätet) ska du skicka med ett intyg om detta
 • medborgare från annat land än Kina ska lämna in ett giltigt kinesiskt uppehållstillstånd

Studenter på folkhögskola och gymnasium

Vill du studera på folkhögskola eller gymnasium behöver du:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)

 Övriga studier

Vill du gå en utbildning som inte är knuten till ett universitet, en högskola, ett gymnasium eller en folkhögskola behöver du:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)

Dokument din medföljande familj behöver

Om din familj ska följa med dig till Sverige kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.

Om en familjemedlem vill ansöka som medföljande, kan han eller hon ansöka elektroniskt till Migrationsverket samtidigt som du alternativt lämna in sin ansökan till  generalkonsulatet (om han eller hon inte ansöker samtidigt som du).

Familjemedlemmar behöver:

 • om du använder en pappersblankett, eller om familjen ansöker vid ett senare tillfälle, blanketten Ansökan för medsökande till studenter/doktorander, blankett nr 134011
 • kopior av de sidor i passet som visar identitet, medborgarskap och passets giltighetstid. Vi accepterar enbart pass som undertecknats av passets ägare.

Handlingar som styrker ert släktskap:

Handlingar, utfärdade av myndigheter i hemlandet, ska lämnas in tillsammans med en översättning utförd av en auktoriserad översättningsbyrå

 • ett äktenskapsbevis bestyrkt av Notarius Publicus (på både kinesiska och engelska) och en kopia av intyget, eller en kopia av ett svenskt vigselbevis om ni vigdes i Sverige. Om du är ogift, måste du bifoga en kopia av ett intyg som bestyrkts av Notarius Publicus som visar att du är ogift (på både kinesiska och engelska)
 • en kopia av första sidan av din makes/makas/partners pass
 • en kopia av din makes/makas/partners personbevis
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att familjemedlemmens försörjning är tryggad (på engelska)
 • brev från din arbetsgivare i Kina som bekräftar att din ledighet godkänts. Brevet ska vara undertecknat och telefonnummer till personen som undertecknat bör framgå.

För barn (under 18 år) med en eller båda föräldrarna i Sverige, eller barn som medföljer en förälder till Sverige:

 • en ifylld och signerad blankett, blankett nr. 134011, Ansökan för medsökande till studenter och doktorander
 • ansökan ska vara undertecknad av båda föräldrarna eller vårdnadshavarna.
 • ett giltigt pass och en kopia av passets första sida.
 • ett intyg bestyrkt av Notarius Publicus som bekräftar förhållandet mellan barnet och föräldern.
 • ett intyg utfärdat bestyrkt av Notarius Publicus som visar vem som har vårdnaden om barnet om enbart en av föräldrarna har rätt till umgänge med barnet.
 • en kopia av första sidan av föräldrarnas pass
 • en kopia av föräldrarnas personbevis om de bor i Sverige
 • om en av barnets föräldrar kommer att stanna i Kina, krävs ett brev från han/hon där det bekräftas att föräldern känner till barnets ansökan om uppehållstillstånd samt att han/hon godkänner att barnet flyttar till Sverige.
 • inbjudningsbrev från föräldern i Sverige
 • en ekonomisk garanti
 • brev från skolan i Kina. Av detta brev bör det framgå att skolan godkänner barnets ledighet under vistelsen i Sverige. Brevet ska vara undertecknat och telefonnummer till personen som undertecknat brevet bör finnas med.

Observera att om du inte lämnar in alla dokumenten ovan kan ansökningsprocessen bli fördröjd. Generalkonsulatet kan komma att begära in ytterligare dokument eller information om detta behövs.

Utbytesstudenter

För utbytesstudenter gäller andra regler och dokument.

Läs mer på sidan Studera som utbyteselev på Migrationsverkets webbplats:

Migrationsverkets webbplats


Du ska bifoga de dokument som Migrationsverket kräver.

Navigation

Top