Faderskapsfastställande Kina

För barn födda i utlandet till utländsk mor och svensk far, som vid barnets födsel inte är gifta, måste en faderskapsfastställelse göras enligt lagen om internationella faderskapsfrågor (1985:367).

Vid prövningen av om en utländsk faderskapsfastställelse är giltig i Sverige är lagen om internationella faderskapsfrågor (1985:367) tillämplig, särskilt 7 och 8 §§. Där framgår det att för att en faderskapsfastställelse gjord i utlandet ska vara giltig i Sverige ska den ha skett genom ett avgörande av domstol eller genom en i hemvist- eller medborgarskapslandet giltig bekräftelse. Kina saknar en sådan giltig bekräftelseprocess varför faderskapet inte kan anses rättsligen fastställd enligt svenska myndigheter. Generalkonsulatet har således inte möjligheten att rekvirera samordningsnummer av Skatteverket som krävs för ansökan om svensk resehandling.

Det finns två alternativa instanser dit man kan vända sig för bistånd med faderskapsfastställelse. Generalkonsulatet kan tyvärr inte garantera att någon av dessa instanser kan bistå då de är fristående myndigheter med sina egna regler och riktlinjer.

1) Första alternativet är Migrationsverket dit man kan vända sig för att ansöka om medborgarskapsförklaring för barnet. Mer information om detta hittar ni här: http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-barn.html

2) Andra alternativet är att man ansöker om att initiera ett faderskapsärende i svensk domstol. Det finns dock ingen garanti att en svensk domstol skull anse sig behörig för att pröva ett faderskapsärende då barnet är fött utomlands och inte har sin hemvist i Sverige. http://www.domstol.se/Familj/

Vänligen notera att faderskapsbekräftelsen måste anses vara fastställd innan generalkonsulatet kan skicka in en rekvisition till Skatteverket för samordningsnummer. Om det inte finns stödjande dokument som påvisar att faderskapet är fastställt kommer Skatteverket att avslå generalkonsulatets rekvisition p.g.a. att faderskapet inte är fastställt.

Navigation

Top