Överklaga

Om din ansökan om Schengenviseringar har avslagits kan du överklaga. Överklagan ska vara skriftlig, undertecknad av dig och lämnas eller skickas in till generalkonsulatet senast tre veckor från den dagen du tog del av beslutet.

Överklagan ska vara undertecknad av dig. Dessutom ska överklagan innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • ditt namn, födelsedatum, postadress och telefonnummer
  • eventuella omständigheter och bevis som du vill lägga till i ditt ärende.

Om du anlitar ett ombud som undertecknar överklagan, måste ombudet ha en fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och lämnas i original tillsammans med din överklagan.

Generalkonsulatet tar först ställning till om beslutet ska ändras efter omprövning. Ändrar inte generalkonsulatet sitt beslut, går ärendet vidare till migrationsdomstolen i Sverige.

Läs mer på: Migrationsverkets webbplats

Navigation

Top