Minderåriga - extra dokument

Ska du ansöka om visum och är minderårig behöver du följande dokument.

Minderårig är den som är under 18 år. Föräldern/vårdnadshavaren, eller en vän/släkting med en fullmakt från båda föräldrarna/vårdnadshavarna, måste följa med den minderåriga när denna ska lämna in sin ansökan.

Blanketterna ska vara ifyllda på svenska eller engelska. Handlingar, utfärdade av myndigheter i hemlandet, ska lämnas in tillsammans med en översättning till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare. Om inget annat sägs nedan ska handlingarna vara i original och utfärdade av vederbörlig myndighet i hemlandet.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs. Ansökan om visum ska vara underskriven av vårdnadshavarna.
  • födelsebevis eller ett bevis om släktskap med föräldrarna, bestyrkt av Notarius Publicus och legaliserat av Ministry of Foreign Affairs (MFA)
  • kopior av vårdnadshavarnas id-kort (ingen översättning behövs)
  • om den minderåriga ska resa utan sina föräldrar eller enbart med en förälder måste man bifoga ett skriftligt samtycke från båda vårdnadshavarna eller förmyndarna. Detta samtycke ska vara bestyrkt av Notarius Publicus och vara legaliserat av Ministry of Foreign Affairs (MFA). Om det bara finns en vårdnadshavare ska en verifierad handling som visar detta medfölja ansökan. Även denna handling ska vara bestyrkt av Notarius Publicus och vara legaliserat av Ministry of Foreign Affairs (MFA).
  • observera att båda föräldrarna/vårdnadshavarna ska underteckna ansökningsformuläret för minderåriga.

Navigation

Top