Dokument som krävs

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem i Sverige som inte heller är medborgare i EU/EES behöver du följande dokument.

Gör du en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt. Du måste dock visa originalen vid besöket på generalkonsulatet.

Ansöker du på en pappersblankett ska du ta med dig alla dokument till generalkonsulatet tillsammans med en ifylld och undertecknad ansökningsblankett, ett nytaget passfoto, en ifylld blankett med familjeuppgifter och kopior av alla bifogade dokument. Ett original och en kopia av alla handlingar som bestyrkts av Notarius Publicus måste lämnas
in med ansökan.

Handlingar, utfärdade av myndigheter i hemlandet, ska vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Dokument som alla sökande behöver

Du behöver:

 • giltigt pass, vi accepterar enbart pass som undertecknats av passets ägare. 
 • personbevis (av typen familjebevis) för personen som bor i Sverige
 • en kopia på första sidan av passet som tillhör personen som bor i Sverige
 • kopia av id-kort (behöver inte översättas)
 • om du inte gör en webbansökan behöver du blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, nr 160011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 238011. Se rubrik nedan vad som gäller barn.
 • kinesiska medborgare: en ”hukou” bestyrkt av Notarius Publicus. Din civilstatus (dvs. om du är gift/skild/singel/änka/änkling) ska vara uppdaterad i din ”hukou”.

Gifta par

Du som är gift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • vigselbevis eller äktenskapsbevis bestyrkt av Notarius Publicus
 • en handling som visar att äktenskapet är registrerat i hemlandet
  (motsvarande ett svenskt personbevis), om det är möjligt
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige), bestyrkt av Notarius Publicus.

Ogifta par

Du som är ogift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan):
 • folkbokföringsbevis eller liknande som visar att du är ogift bestyrkt av Notarius Publicus
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige) bestyrkt av Notarius Publicus

Minderåriga barn

Om du ansöker på webben och barn under 18 år ska följa med dig till Sverige, kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.

Minderåriga barn behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • om du inte gör en webbansökan, eller om barnet söker ensamt, blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, nr 162011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 238011
 • födelse- eller släktskapsbevis
 • skriftligt medgivande från vårdnadshavare. Om det bara finns en vårdnadshavare ska en handling som visar detta medfölja ansökan.
 • vårdnadsbevis eller skilsmässointyg bestyrkt av Notarius Publicus
 • om vårdnadshavaren inte har möjlighet att komma till generalkonsulatet för att lämna in ansökan, inte kan ta med barnet till intervjun eller inte kan ta med barnet för att upphämta uppehållstillståndskortet, måste vårdnadshavaren ge personen som tar med barnet till generalkonsulatet en fullmakt. Denna måste lämnas in i original vid besök på generalkonsulatet.

Andra nära släktingar

Med andra nära släktingar avses andra än make/maka/sambo, minderårigt barn
eller förälder till minderårigt barn.

Som annan nära släkting behöver du:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan):
 • intyg som visar att du och din släkting är beroende av varandra och har svårt att leva åtskilda, t.ex. av sociala, känslomässiga eller ekonomiska skäl
 • dokument som visar hur ni är släkt med varandra bestyrkt av Notarius Publicus
 • dokument som visar att ni bott tillsammans omedelbart innan släktingen flyttade till Sverige
 • övriga dokument som visar ett beroendeförhållande mellan dig och familjemedlemmen/släktingen i Sverige

Navigation

Top