Utvecklingssamarbete med Bosnien och Hercegovina

Det svenska reformsamarbetet i Bosnien och Hercegovina styrs av en resultatstrategi för Västra Balkan – Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien. Strategin gäller 2014-2020.

Sverige har åtagit sig ett långsiktigt ansvar att stödja dessa länders utveckling mot en fri och öppen marknadsekonomi. Det svenska stödet fokuserar på en hållbar demokratisk utveckling med inriktning på reformer inom offentlig förvaltning, rättsystem, demokrati och mänskliga rättigheter, civilsamhälle, ekonomisk integrering, miljö- och energifrågor. Stödet skall ske i samverkan med, eller som ett tillägg till, det arbete som genomförs av EU inom ramen för det europeiska grannskapsstödet (ENI) och förmedlemskapsstödet (IPA II). Grunden för Sveriges fördelning av medel är EUs rapporter av partnerländernas individuella EU närmandeprocess och ambassadernas utvärderingar.

I resultatstrategin slås det fast att engagemanet i Västra Balkan förväntas bidra till tre olika huvudområden. Det första området handlar om att bidra till ekonomisk utveckling och ökad ekonomisk integration med EU. Det innefattar att stärka den administrativa kapaciteten hos institutioner och konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

Det andra området fokuserar på stärkande av demokratin, vilket inkluderar respekten för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättstat. Stödet bör utgå till initiativ som stärker det lokala självstyret, ökar kapacitet och hållbarhet i civilsamhället, och främjar att beslut tas närmare befolkningen. Sverige ska även bidra till att stärka transparanta, och demokratiska, institutioner och stärka rättsprocesser i samband med krigsbrott. Ökad respekt för minoriteter, utsatta barn och HBT personer är en annan viktig demokratiaspekt, så också stärkt jämställdhet mellan könen.

Det tredje, och sista, området där stödet i Västra Balkan förväntas bidra till utveckling är miljöförbättring och minskad klimatpåverkan. Det kan innefatta stöd till innovativa och kostnadseffektiva initiativ som syftar till att integrera miljöfrågor med den övergripande politiken. Enligt resultatstrategin bör insatserna för en hållbar samhällsservice kompletteras med insatser som främjar ökad ekonomisk, social och ekologiskt hållbar förvaltning av naturresurser.

Navigation

Top