Sveriges förbindelser med Bosnien och Hercegovina

Sverige har ett betydande engagemang i BiH. I samband med kriget 1992-1995 tog Sverige emot över 60 000 bosniska flyktingar. Idag finns ca 80 000 personer med bosniskt ursprung i Sverige, varav drygt 50 000 har svenskt medborgarskap. Det finns idag generellt sett inga skäl att ge personer från BiH flyktingstatus.

Sverige är en av de största bilaterala biståndsgivarna i BiH. Sedan krigsslutet uppgår det totala stödet till BiH till knappt fem miljarder SEK. Det svenska biståndet har skiftat fokus från återuppbyggnad efter kriget och fredsbyggande till främjande av den transatlantiska integrationen, jämställdhet samt hållbar utveckling. Sverige arbetar efter den regionala resultatstrategi för svenskt bistånd till länderna i Östeuropa, som regeringen antog i mars 2014. Strategin kommer att gälla 2014-2020 och det totala svenska stödet beräknas uppgå till ca 8 miljarder kronor, varav c a 170 miljoner vigs åt arbetet i Bosnien och Hercegovina. Den generella tonvikten i det svenska biståndet är BiH:s ägarskap, vilket innebär att de projekt och verksamheter man stöttar är väl förankrade i det bosniska samhället.

I dag bidrar Sverige med personal till många av de internationella aktörer som är aktiva i BiH, bland annat EUFOR.

Besöksutbytet

Utrikesminister Margot Wallströms senaste besök i Bosnien och Hercegovina var i juni 2015. Sedan dess har även dåvarande gymnasie-och kunskapslyfts minister Aida Hadžialić samt inrikesminister Anders Ygeman besökt BiH, båda två under 2016. Vidare pågår ett förhållandevis tätt besöksutbyte politiska partier och riksdagsledamöter emellan. Även utbyte mellan organisationer från det civila samhället, skolklasser och universitetsgrupper är vanligt förekommande.


Sveriges förbindelser med Bosnien och Hercegovina

BiH:s ambassadör: Vesna Čušić (sedan september 2016)

Sveriges ambassadör: Anders Hagelberg (sedan september 2016)

Den svenska bofasta kolonin

Den svenska kolonin i BiH är tämligen liten. Merparten personer med dubbelt medborgarskap är bofasta i Sverige och vistas endast tillfälligt i BiH, framförallt under sommarperioden. De flesta svenskar som är bosatta i BiH är där på grund av arbete.

Navigation

Top