Information till företag

Företag som vill få information om Bosnien och Hercegovina eller hjälp med att etablera sig i landet kan kontakta ambassaden och/eller vända sig till följande myndigheter och företag.

ALMI

ALMI Företagspartner AB:s verksamhet omfattar, lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Till ALMI kan företag vända sig som verkar på den internationella marknaden och har svårt att få lånefinansiering på annat håll, men även företag som befinner sig i en internationell affärsutvecklingsfas och är i behov av rådgivning, kontaktförmedling, marknadsutveckling etc. Hos ALMI finns både förståelse för företagandets verklighet och regionala förutsättningar, men även ett nationellt och globalt perspektiv.

Business Sweden

Business Sweden (sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden) har sitt regionala kontor i Wien, Österrike men arbetar också med handelsfrämjande i Bosnien och Hercegovina. Business Sweden erbjuder professionella tjänster för företag som vill utveckla sin export och har unik kunskap om den bosniska marknaden; såväl språket som affärskulturen. Beroende på vilka behov företag har, skräddarsys en lösning som underlättar utlandssatsningen. Hos Business Sweden kan företag få stöd i alla skeenden av exportplaner, från att de första frågorna dyker upp till att företaget behöver etableringshjälp.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden (EKN) har funnits sedan 1933 och är både en affärspartner och en myndighet som på uppdrag av regeringen främjar svensk export och svenska företags internationalisering. Detta sker genom att exportföretag och banker försäkras mot risken för att inte få betalt i exportaffärer, något som möjliggör fler säkra exportaffärer. EKN har ett brett nätverk som innefattar banker, andra länders motsvarighet till EKN och andra exportfrämjande organisationer.

Industrifonden

Industrifonden är en stiftelse som investerar i små och medelstora svenska företag med potential att växa på en internationell marknad. Industrifonden erbjuder riskkapital, kompetens och nätverk till små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential inom flera branscher, bl.a ICT, life Science, cleantech, etc. Alla investeringar görs på affärsmässiga villkor tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden har ett stort nationellt nätverk, med bl.a. privata och offentliga investerare, entreprenörer och företagare, forskning och akademi, privata och offentliga organisationer och finansbranschen.

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden erbjuder tjänster till svenska företag i alla storlekar och branscher för att etablera sig utomlands, från första exportaffär till etablering och utlandsinvestering. Hos internationaliseringsguiden kan företag få rådgivning, information, expertkunskap, finansiering, riskkapital, sydd mot betalningsrisker, etc.

Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik, där det arbetas för en öppen och fri handel med klara riktlinjer, både inom och utanför EU. Kollegiet innehar spetskompetens vad gäller handelspolitiska frågor, och erbjuder stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete. Exportörer från utvecklingsländer kan även få information om handelsrelaterade regelverk och krav i Sverige och EU från Kollegiet. Kollegiet fungerar också som ombudsman och SOLVIT-center för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer.

Nopef

Nordiska Projektexportfonden (Nopef) är en del av Nordiska ministerrådet och arbetar med att stödja små och medelstora företags internationella konkurrenskraft. Nopef assisterar dessa företag genom att bevilja förmånliga lån för delfinansiering av förstudier, som skall bidra till att främja företagens internationaliseringsprocess. Projekt som främjar grön tillväxt och hållbar utveckling prioriteras av Nopef.

Nordic Development Fund

Nordiska utvecklingsfondens (NDF) verksamhet syftar till att underlätta klimatinvesteringar i låginkomstländer. NDF finansierar samarbetet med bilaterala och multilaterala utvecklingsinstitut. Verksamheten finansieras genom budgeten för utvecklingssamarbete i de fem nordiska länderna (Danmark, Island, Finland, Norge och Sverige).

Nordic Investment Bank

Nordic Investment Bank (NIB) är en internationell finansinstitution som ägs av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. NIB finansierar projekt som stärker medlemsländernas konkurrenskraft och främjar miljön. Banken erbjuder långfristiga lån och garantier till marknadsmässiga villkor inom såväl den privata som offentliga sektorn.

Sida

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida) är en svensk statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen och förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd. I Sidas uppdrag ingår bl.a. att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Sida ger inte direkt stöd till företag, men genom några av Sidas samarbetspartners finns möjlighet att söka finansiering. Tillväxtverkets finansieringsprogram DemoMiljö och Swedfunds finansieringsprogram Swedpartnership riktar sig direkt till små och medelstora företag. Sida har en aktiv roll och är med och påverkar inriktningen på programmen.

SKL International

SKL International är ett konsultföretag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL International arbetar med att stödja lokal demokrati samt lokal och regional förvaltning, främst i länder som befinner sig i utvecklingsstadiet. SKL:s verksamhet bygger på den svenska förvaltningsmodellen – inte minst det långtgående lokala självstyret – med viss anpassning till specifika omständigheter som definierar varje land, region, kommun och situation. SKL International samarbetar med olika projektpartners, från olika länders departement till organisationer som representerar kommuner och regioner. Projekten är ofta fokuserade på decentralisering och täcker, en, flera eller samtliga faser i projektcykeln. SKL arbetar även med svenska kommuners internationella verksamhet. Stödet från SKL International är resultatorienterad och bygger på den efterfrågan som finns på marknaden. Svenska och internationella biståndsorgan står oftast för finansieringen.

Svensk Exportkredit

Svensk exportkredit (SEK) arbetar huvudsakligen med att tillhandahålla finansieringslösningar till stöd för svenskt näringsliv och med att stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft i internationella affärer. SEK styr sin egen upplåning och arbetar oftast med långfristiga lån, något som möjliggör konkurrenskraftig direktfinansiering och slutkundsfinansiering. Tack vare sina långa erfarenheter har SEK djup förståelse för olika länders kulturer och traditioner och god insikt och kunskap om den internationella kapitalmarknaden.

Svenska Handelskammaren i Bosnien-Hercegovina SCCBH

SCCBH är en medlemsbaserad förening som skapades i februari 2016, med aktivt stöd från Sveriges ambassad i Sarajevo, som den första handelskammaren i Bosnien-Hercegovina (BiH) att fokusera på affärsmöjligheter i Bosnien-Hercegovina. Deras mål är att bibehålla en god bild av Sverige i BiH, att öka handeln mellan Sverige och BiH samt att aktivt arbeta för att stärka de ekonomiska relationerna mellan länderna. SCCBH skapar en mötesplats för svenska företagare med interesse för BiH och organiserar seminarier för att informera om marknaden och den privata sektorn i BiH. Syftet är att stärka svenska affärsintressen i BiH och att hjälpa medlemmar, särskilt nya på marknaden, med nätverk och information.      

Swedfund

Swedfund är ett företag som ägs av den svenska staten och som erbjuder riskkapital, kompetens och etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika samt Östeuropa. Swedfund investerar tillsammans med strategiska partners som vill etablera eller expandera verksamheten på en ny marknad. Små och medelstora svenska företag kan vända sig till Swedfund för t.ex. etableringsstöd i form av ett avskrivningslån för investeringar i kompetensöverföring och utrustning. Utgångspunkten är att projektet skall bygga på ett långsiktigt kommersiellt samarbete mellan det svenska företaget och ett företag i landet där projektet genomförs. Investeringsverksamheten bedrivs på ett affärsmässigt sätt och alla beslut tas på kommersiella villkor.

Swedpartnership

Swedpartnership är en fond i Swedfunds regi som erbjuder finansiellt stöd till svenska små och medelstora företag vid uppstart av nya affärssamarbeten på utvecklingsmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Svenska företag har möjligheten att ansöka om finansiellt stöd för investeringar i kunskapsöverföring och utrustning och Swedpartnership kan finansiera företagssamarbete med en lokal leverantör eller distributör. Ett projekt kan även avse ett joint venture eller etablering av ett helägt dotterbolag.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en svensk myndighet som möjliggör för fler att förverkliga affärsidéer. Detta sker genom att tillväxtverket stödjer utveckling av företag och arbetar för att göra det enklare att bli och vara företagare. Insatserna för företag delas in i fyra områden: affärsutveckling, kapitalförsörjning, enklare företagande och utvalda områden. Företag som vill utvidga sin verksamhet med exempelvis försäljning, produktion eller marknadsföring i andra länder kan få hjälp av Tillväxtverket med finansieringen. Tillväxtverket erbjuder finansiering via flera program. Sökanden kan vara myndigheter, kommuner eller organisationer som stödjer företag. Ibland kan företag sammanslutna i nätverk eller enskilda företag få stöd.

Länkar Bosnien och Hercegovina

Foreign Investment Promotion Agency of BiH

Communications Regulatory Agency BiH

Foreign Investors Council

Foreign Trade Chamber of BiH

Indirect Taxation Authority of BiH

Institute for Intellectual Property of BiH

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations

The Doing Business Project on Bosnia

  • Federationen Bosnien och Hercegovina

Association of Accountants and Auditors of FbiH

Bar Association FBiH

Chamber of Economy of the Federation of BiH

Government of FBiH

  • Republika Srpska

The Association of Accountants and Auditors of Republic of Srpska

Chamber of Commerce and Industry of Republika Srpska

Government of Republika Srpska

Navigation

Top