Släkt- och vänbesök

Ett visum är ett tillstånd som behövs för att resa in och vara i Sverige för en kortare tid. På denna sida ges allmän information om visum för släkt- och vänbesök.

 • En komplett uppsättning dokument ska medföras vid inlämning av ansökan om visum.
 • Separat ansökan för varje person som planerar resa till Sverige måste lämnas in oavsett ålder och innehav av eget pass (det vill säga ett barn som är inskrivet i sin förälders/vårdnadshavares pass måste lämna in en separat ansökan).
 • Man kan ansöka om visering högst tre månader innan planerad inresa.

Obs! (Gäller bara för medborgare i Bosnien och Hercegovina)
I enlighet med Avtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar ska nära anhöriga (makar, barn, föräldrar, far- och morföräldrar samt barnbarn) till medborgare i Bosnien och Hercegovina som är lagligen bosatta i Sverige lämna in redan redovisade handlingar. Det innebär dock inte att man är undantagen från krav på att lämna in andra handlingar som krävs för utfärdande av visering.

Följande dokument krävs:

 • Skriftlig inbjudan i original (Referentbilaga E) från värdpersonen.
  > Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

 • Personbevis från Skatteverket som inte är äldre än tre månader

 • Ifylld Ansökan om Schengenvisering, daterad och signerad på två olika ställen.
  > Ansökan om Schengenvisering

 • Giltig resehandling samt kopia av denna. Observera att resehandlingens giltighetstid måste överstiga datumet för planerad utresa med minst tre månader.

 • Dokumentation som styrker släktskapet mellan den inbjudna personen och referenten.

 • För det fall inte referenten garanterar för resa och uppehälle krävs intyg som visar att den sökande har tillräckligt med finansiella medel att försörja sig under sin vistelse i Sverige, t.ex. bankutdrag eller dylikt. Besökare utanför EU ska kunna visa upp en summa på 40 euro (370 SEK) per dag.

 • Reseförsäkring för medicinsk vård och transport till hemlandet. Försäkringen måste uppgå till minst 30 000 Euro och vara giltig i hela Schengenområdet.
  – För en inresevisering måste man uppvisa försäkringen för hela vistelseperioden.
  – För multipel visering krävs försäkringen bara för den första resan.
  Försäkringen kan tecknas av värdpersonen. Information om detta ska anges i inbjudan och kopia på reseförsäkringen bifogas ansökan.

 • 1 nytaget färgfotografi (35 x 40 mm).

 • Eventuell avgift.

I enlighet med Avtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar är bland annat följande kategorier av sökande undantagna från avgift:

 • Nära anhöriga (makar, barn – även adopterade, föräldrar och förmyndare, far- och morföräldrar och barnbarn) till medborgare i Bosnien och Hercegovina som lagligen är bosatta i Sverige.
 • Rörelsehindrade personer med eventuell medföljande person.
 • Pensionärer.

Ingen ansökningsavgift uttas för:

 • nära släktingar (makar, sambo, registrerad partner, barn under 6 år) till EU-medborgare, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz.

För alla andra kategorier av sökande som inte omnämnas i Avtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar inklusive medborgare i andra länder krävs följande:

 • En skriftlig inbjudan i original (Referentbilaga E) från värdpersonen.
  > Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

 • Personbevis från Skatteverket som inte är äldre än tre månader. Om referenten inte är medborgare i Sverige, ska en kopia av dennes uppehållstillstånd bifogas samt kopia av ID-sidan av referentens resehandling.

 • Ifylld Ansökan om Schengenvisering, daterad och signerad på två olika ställen
  > Ansökan om Schengenvisering

 • 1 nytaget färgfotografi (35 x 45 mm).

 • Giltig resehandling samt en kopia av denna. Observera att resehandlingens giltighetstid måste överstiga datumet för planerad utresa med minst tre månader.

 • Dokumentation som styrker släktskapet mellan den inbjudna personen och referenten.

 • Anställda personer: Arbetsgivarintyg med uppgifter om anställningstid, befattning, semester och lön samt intyg om anmälan hos Pensionsfonden (s.k. M2 intyg)

 • Egenföretagare: Domstolsintyg om företagsregistrering samt utdrag från skattemyndigheten.

 • Pensionärer: Kopia av pensionskvitto.

 • Studenter: Kopia av studiebok samt studieintyg.

 • Intyg som visar att den sökande har tillräckligt med finansiella medel för det fall inte referenten garanterar för resa och uppehälle att försörja sig under sin vistelse i Sverige, t.ex. bankutdrag eller dylikt. Besökare utanför EU ska kunna visa upp en summa på 40 euro (370 SEK) per dag.

 • Reseförsäkring för medicinsk vård och transport till hemlandet. Försäkringen måste uppgå till minst 30 000 euro och vara giltig i hela Schengenområdet
  – för en inresevisering måste man uppvisa en försäkring för hela vistelseperioden.
  – för multipel visering krävs en försäkring bara för den första resan.

 • Försäkringen kan vara tecknad av värdpersonen. Information om detta ska anges i inbjudan och kopia på reseförsäkringen bifogas ansökan
 • avgift

För barn under 18 år som reser med båda föräldrar/vårdnadshavare:

 • original samt kopia av barnets födelsebevis och ett studieintyg.
  om barnet är inskrivet i sin förälders/vårdnadshavares pass krävs en kopia av detta pass (förstasidan med personuppgifter samt sidan med barnets personuppgifter)


För barn under 18 år som reser utan sina föräldrar/vårdnadshavare eller med endast en av föräldrarna/vårdnadshavarna krävs:

 • original samt kopia av barnets födelsebevis
 • original samt kopia (bestyrkt av Notarius Publicus) på skriftligt medgivande från föräldrarna/vårdnadshavarna alt. förälder/vårdnadshavare som inte är medföljande att barnet får resa till Sverige
 • en kopia på förstasidan med personliga uppgifter från föräldrarnas (den andra förälderns)/vårdnadshavarens inrikespass
 • om barnet är inskrivet i sin förälders/vårdnadshavares pass, krävs en kopia av deras pass (förstasidan med personuppgifter samt sidan med barnets personuppgifter)
 • ett studieintyg

Senast uppdaterad: 2010-05-26

Navigation

Top