Visering för affärsbesök och liknande

Ett visum är ett tillstånd som behövs för att resa in och vistas i Sverige under en kortare tid. På denna sida ges allmän information om visum för affärsfolk, deltagare i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga aktiviteter, idrottsmän, journalister och chaufförer. En komplett uppsättning dokument skall medföras vid inlämning av ansökan om visum. Separat ansökan för varje person som planerar resa till Sverige måste lämnas in oavsett ålder och innehav av eget pass (det vill säga ett barn som är inskrivet i sin förälders/vårdnadshavares pass måste lämna in en separat ansökan). Man kan ansöka om visering högst tre månader innan planerad inresa.

OBS! (Gäller bara för medborgare i Bosnien och Hercegovina)

I enlighet med Avtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar skall vissa kategorier av sökande (se nedan) uppvisa följande dokument för att motivera syftet med resan. Det innebär dock inte att man är undantagen från krav att lämna in andra handlingar som krävs för utfärdande av visering.

Följande krävs:

För personer som reser i affärer, deltagare i vetenskapliga, kulturella, konstnärliga och idrottsliga aktiviteter, inkl. universitets- och andra utbytesprogram:

En skriftlig inbjudan från en som värd agerande juridisk person som skall innehålla följande:

 • fullständigt namn och adress för juridisk person som bjuder in
 • namn och befattning för den person som undertecknar inbjudan
 • registreringsnummer för företag som är verksamma inom EU
 • för- och efternamn, födelsedatum, medborgarskap, nummer på passhandling, resans tidpunkt och syfte samt antal resor för den inbjudna personen. Vid affärsresor ska inbjudan från Sverige vara stämplad och godkänd av handelskammaren i Bosnien och Hercegovina.

För journalister:

 • ett intyg eller annat dokument som utfärdats av en yrkesorganisation som styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist
 • ett dokument från arbetsgivaren som anger att syftet med resan är att utföra ett jounalistiskt arbete. OBS! Frilansjournalister ingår inte i avtalet mellan Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar.

För chaufförer (som sköter internationella gods- och passagerartransporter till och från EU-länder):

 • en skiftlig anmodan från handelskammaren i Bosnien och Hercegovina med uppgifter om syftet, resans tidpunkt samt önskemål om antal inresor i dagar samt giltighetstid.
 • kopia av körkort samt fordonsuppgifter
 • tillstånd att bedriva internationell transport

För medlemmar i officiella delegationer:

 • ett brev utfärdat av en behörig myndighet i Bosnien och Hercegovina som bekräftar att sökanden är medlem i en delegation
 • en kopia på den officiella inbjudan

För konferensdeltagare:

 • en skriftlig inbjudan från värdorganisationen med uppgifter om konferensen och den inbjudne personen

och

 • ifylld Ansökan om Schengenvisering daterad och signerad på två olika ställen
 • ifylld Bilaga A. Blanketten kan hämtas på ambassaden eller laddas ned här: 
  > Bilaga A
 • pass eller annan resehandling. Observera att resehandlingens gilitghetstid måste överstiga datum för planerad utresa med minst tre månader.
 • kopia på passets första sida (en kopia på passets första sida måste även visas upp i samband med köp av medicinsk reseförsäkring)
 • intyg som visa att du har tillräckligt med finansiella medel att försörja dig med under din vistelse i Sverige, ex bankutdrag el. dyl. om inte detta intygas på annat sätt.
 • medicinsk reseförsäkring för medicinsk vård och transport till hemlandet. Försäkringen måste uppgå till minst 30,000 Euro och vara giltig i hela Schengenområdet och under hela vistelseperioden.
  - för en inresevisering måste man uppvisa försäkringen för hela vistelseperioden.
  - för en multipel visering krävs försäkringen bara för den första resan.
  Försäkringen kan vara säkrad av värdorganisationen. Informationen om detta skall anges i inbjudan och kopia på reseförsäkringen bifogas ansökan.
 • 1 nytaget färgfoto (35 x 40 mm)
 • eventuell avgift

För alla andra kategorier av sökande som inte omnämns i Avtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar inklusive medborgare i andra länder krävs följande:

 • En skriftlig inbjudan från en som värd agerande juridisk person som ska inehålla följande:
  - fullständigt namn och adress för juridisk person som bjuder in
  - namn och befattning för den person som undertecknar inbjudan
  - registeringsnummer för företag som är verksamma inom EU
  - för- och efternamn, födelsedatum, medborgarskap, nummer på resehandling, resans tidpunkt och syfte samt antal inresor för den inbjudna personen
 • registreringsbevis för företaget. Beviset får inte vara äldre än 6 månader. På registeringsbeviset skall det framgå vad företagets verksamhet är.
 • arbetsgivarintyg med uppgifter om den anställda personen samt resans syfte.
 • ifylld Ansökan om Schengenvisering, daterad och signerad på två olika ställen
 • ifylld Bilaga A. Blanketten kan hämtas på ambassaden eller laddas ned här:
  > Bilaga A
 • arbetsbok i original och kopia av arbetsboken
 • intyg från pensionsfonden (M2-intyg) i original och kopia av intyget
 • intyg om skatteregistrering i original samt kopia av intyget.
 • pass eller annan resehandling. Observera att resehandlingens giltighetstid måste överstiga datum för planerad utresa med minst tre månader
 • kopia på passets första sida
 • intyg som visar att du har tillräckligt med finansiella medel för resa till och vistelse i Sverige, ex bankutdrag el. dyl. om inte detta intygas på annat sätt
 • Reseförsäkring för medicinsk vård och transport till hemlandet. Försäkringen måste uppgå till minst 30 000 euro och vara giltig i hela Schengenområdet och för hela vistelseperioden.
  - försäkringen för hela vistelseperioden måste uppvisas innan pass med visering kan lämnas ut.
  - för visering med flera inresor krävs bara försäkring som täcker den första resan.
  Försäkring kan tecknas av värdorganisationen. Information om detta ska anges i inbjudan och kopia på reseförsäkringen bifogas ansökan
 • 1 nytaget färgfoto (35 x 40 mm)
 • avgift

Dokumentationskrav för medsökande:

Medsökande ska också ha en inbjudan. Den medsökande kan ha en egen inbjudan eller nämnas i inbjudan för huvudpersonen.

För barn under 18 år som reser med sina föräldrar/vårdnadshavare:

- original samt kopia av barnets födelsebevis
- ett studieintyg
- om barnet är inskrivet i sin förälders/vårdnadshavares pass krävs en kopia av detta pass (förstasidan med personuppgifter samt sidan med barnets personuppgifter).

För barn under 18 år som reser utan sina föräldrar/vårdnadshavare eller med endast en av föräldrarna/vårdnadshavarna:

- original samt kopia av barnets födelsebevis
- ett studieintyg
- original samt kopia (bestyrkt av Notarius Publicus) på skriftligt medgivande från föräldrarna/vårdnadshavarna alt. förälder/vårdnadshavare som inte är medföljande om att barnet får resa till Sverige
- om barnet är inskrivet i sin förälders/vårdnadshavares pass, krävs en kopia av deras pass (förstasidan med personuppgifter samt sidan med barnets personuppgifter)

Senast uppdaterad: 2010-05-26


 

Navigation

Top