Anmälan av barn fött utomlands och anmälan om namn

Medborgarskap

Anmälan av barn fött utomlands och anmälan om namn

Medborgarskap

• Barn till svensk mor blir svensk medborgare vid födseln.

• Barn fött efter 1 april 2015 till svensk far blir svensk medborgare vid födseln

• Barn fött före 1 april 2015 till svensk far blir svensk medborgare vid födelsen, om fadern är gift med barnets mor. Var fadern avliden när barnet föddes, blir barnet svensk medborgare om fadern vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets mor.

• Barn fött före 1 april 2015 till svensk far som inte är gift med barnets utländska mor kan förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan innan barnet fyllt 18 år.

• Barn fött före 1 april 2015 till svensk far som inte är gift med barnets utländska mor, förvärvar automatiskt svenskt medborgarskap då föräldrarna ingår äktenskap med varandra.

• De barn som enligt reglerna ovan blivit svenska medborgare får dubbelt medborgarskap om de fötts i Chile, eftersom barn som föds på chilenskt territorium blir chilenska medborgare, chilensk medborgare måste ha chilenskt pass för att resa ut ur Chile.

• Förvärv efter ansökan om annat lands medborgarskap medför inte förlust av det svenska medborgarskapet.

 

• Förlust av svenskt medborgarskap genom preskription kan inte inträda om det leder till statslöshet.

• En svensk medborgare som är född utanför Sverige, aldrig har bott i Sverige och inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige ska ansöka om att få behålla det svenska medborgarskapet för att inte förlora medborgarskapet.

Ansökan skall göras efter fyllda 18 år och senast dagen före  22-årsdagen

Blanketter finns på Migrationsverkets hemsida, under rubriken ”Bli svensk medborgarare”.

Information om svenskt medborgarskap:


Blanketter finns på Migrationsverkets hemsida, under rubriken Medborgarskap

• För att ett barn med svenskt medborgarskap ska kunna få svenskt pass måste ett samordningsnummer beställas från Skatteverket i Sverige. Detta ombesörjes av ambassaden efter det att en anmälan om namn gjorts.

Båda föräldrarna undertecknar namnanmälan.
Läs mer om anmälan om namn

Efter att Skatteverket beslutat om namn och samordningsnummer får ambassaden och föräldrarna svar per post. Först när beslut om samordningsnummer finns kan man ansöka om svenskt pass för barnet.

 Upplysningar om barns namn

Har föräldrarna olika efternamn när barnet föds och har de inte tidigare gemensamt barn under gemensam vårdnad får föräldrarna välja efternamn för barnet. Som efternamn för barnet kan man anmäla antingen faderns eller moderns efternamn eller det efternamn fadern eller modern senast burit som ogift.

 

Under förutsättning att föräldrarna har olika efternamn och barnet bär den enes efternamn kan den andres efternamn anmälas som mellannamn. Mellannamn bärs alltid närmast framför efternamnet. Bindestreck får inte förekomma mellan mellannamn och efternamn. Mellannamnet är ett rent personligt namn och kan inte föras vidare till barn eller make. Om ett barn har förvärvat ett efternamn som enbart den ene av föräldrarna har, får barnet bära den andra förälderns efternamn som mellannamn. Har föräldern fått namnet genom ett tidigare äktenskap, krävs att maken i det äktenskapet samtycker till att barnet får namnet som mellannamn.

 

Anmälan om mellannamn kan göras när som helst.

 

Barnet kan senare byta till annat efternamn som bärs av någon av föräldrarna eller som någon av dem senast burit som ogift.

Navigation

Top