Vigsel i Italien

Svensk medborgares vigsel i Italien

Ambassaden har inte vigselrätt i Italien, varför vigsel inte kan äga rum vid Sveriges ambassad i Rom. Inte heller de svenska konsulaten, eller Svenska kyrkan har vigselrätt i Italien.

I Italien ingås äktenskap antingen inför italiensk borgerlig myndighet eller inför kyrklig instans. Med kyrklig instans avses i första hand katolska kyrkan men även vissa andra trossamfund har vigselrätt. För katolsk vigsel krävs att åtminstone ena parten är katolsk trosbekännare. Föregående borgerlig vigsel är inte behövlig.

Svenska medborgare folkbokförda i Sverige

Vigselförrättaren i Italien behöver ett äktenskapscertifikat och ett personbevis med uppgift om födelseort, civilstånd och föräldrars namn. Det är Skatteverket i Sverige som utfärdar äktenskapscertifikat och personbevis. Båda intygen ska vara försedda med apostille-stämpel som utfärdas av en Notarius Publicus i Sverige. Dessa ska översättas av en auktoriserad översättare (tex. Kammarkollegiet) till italienska. (Vissa kommuner i Italien kräver att både originalhandlingarna och översättningarna ska förses med apostille-stämpel). Slutligen ska båda intygen och översättningarna vidarebefordras direkt till vigselförrättaren.

Från och med den 1 januari 2005 har enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille. Notarius Publicus utses av länsstyrelsen i varje län.

Svenska medborgare folkbokförda i Italien

Både vid borgerlig och kyrklig vigsel skall ett hinderslöshetsintyg kunna uppvisas, ett s.k. nulla osta per matrimonio. Nulla osta utfärdas av ambassaden i Rom mot en expeditionsavgift på 12 EUR, som bifogas kontant med handlingarna när dessa skickas till ambassaden.

För att utfärda ett nulla osta behöver ambassaden följande dokument från sökanden:

  • Fyll i blanketten "Ansökan och försäkran - äktenskapscertifikat" (7881). Blanketten hittar du på Skatteverkets hemsida. Ifylld blankett skickas till ambassaden tillsammans med:
  • personbevis i original med uppgift om födelseort, civilstånd, folkbokföring och föräldrars namn (utfärdas av Skatteverket)
  • Certificato contestuale i original med uppgifter om bosättning, medborgarskap och civilstånd (residenza, cittadinanza och stato civile). Sådana dokument utfärdas av folkbokföringen i den italienska hemkommunen.
  • Kopia på passet. 

Svensk medborgare som skall gifta sig med italiensk medborgare behöver dessutom bifoga, för den italienska parten, en certificato contestuale med uppgifter om bosättning och medborgarskap (residenza e cittadinanza).

För svensk medborgare som tidigare varit gift och skall ingå äktenskap med italiensk medborgare erfordras även

  • vigselbevis från tidigare äktenskap, samt

  • skilsmässodom eller annan handling som utvisar när och hur äktenskapet har upplösts (t ex dödsbevis).

Enligt italiensk lag får en kvinna (oavsett medborgarskap) inte ingå nytt äktenskap förrän 300 dagar förflutit efter det tidigare äktenskapets upplösning.

Eftersom tillämpningen av bestämmelserna kring vigsel kan variera något mellan olika kommuner i Italien rekommenderar ambassaden att man kontaktar vigselförrättaren för information om vilka dokument som krävs för vigsel.

Ambassaden rekommenderar att nödvändiga dokument skickas till ambassaden ca två månader innan planerad vigsel. OBS! Hinderslöshetsintyget är giltigt fyra månader.

Ambassadens adress

Ambasciata di Svezia
Piazza Rio de Janeiro 3
00161 ROMA RM
ITALIEN

Vittnen vid vigsel

Parterna skall vid vigseln åtföljas av två vittnen. Om egna vittnen inte medtas brukar sådana kunna anlitas på plats. Om parterna inte har tillräckliga kunskaper i det italienska språket måste dessutom en tolk anlitas inför vigseln.

Kostnader för vigsel

I vissa kommuner i Italien är vigseln avgiftsbelagd. I Rom är avgiften måndag-fredag ca 1200,00 EUR samt lördag och söndag ca 1400,00 EUR.

Välsignelse av svenska församlingens präst

I Rom kan, efter den borgerliga vigseln, kyrklig välsignelse meddelas av svenska församlingens präst. De som så önskar skall kontakta svenska församlingens präst på nedanstående adress.

Svenska kyrkan i Rom – Chiesa di Svezia in Roma
Via Antonio Bertoloni 1 E
00197 ROMA RM
ITALIEN

Tel: 0039-06-808 04 74
e-post rom@svenskakyrkan.se
Hemsida Svenska kyrkan i Rom

Svensk medborgares vigsel i annat land än Italien 

För svenska medborgare som är bosatta i Italien och som skall vigas i ett tredje land (dvs. annat land än Italien eller Sverige) kan ambassaden utfärda äktenskapscertifikat på grundval av samma handlingar som beskrivs i avsnittet "Svenska medborgare folkbokförda i Italien".

Svenska medborgare bosatta utomlands 

För svenska medborgare som är bosatta i ett tredje land (dvs. annat land än Italien eller Sverige) och som skall vigas i Italien, är proceduren densamma som för svenskar bosatta i Sverige, förutom att det är Sveriges ambassad i bosättningslandet som utfärdar äktenskapscertifikatet istället för Skatteverket.

Äktenskapets giltighet

Är äktenskap ingånget utomlands i den form som lagen på vederbörande ort föreskriver, anses äktenskapet i Sverige vara slutet i behörig form.

Svenska medborgare som ingått äktenskap i Italien, får därefter direkt själva kontakta Skatteverket för registrering av vigsel.

 

Navigation

Top