Beställning av samordningsnummer samt anmälan om namn

Innan passansökan inges för barnet måste barnets namn anmälas till Skatteverket som även fastställer ett samordningsnummer (personnummer). Anmälan om namn och ansökan om samordningsnummer kan göras på närmaste honorärkonsulat eller på ambassaden och handläggningstiden för detta är 1-2 månader. Barnet samt en vårdnadshavare måste vara närvarande när anmälan görs på ambassaden eller konsulatet.

Om endast ena vårdnadshavaren kan närvara måste andra parten fylla i blanketten ”Passbilaga - vårdnadshavares medgivande”. Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej tillhörande familjen, fotokopia på dennes samt vårdnadshavare giltiga id-handling ska bifogas.

Följande handlingar ska bifogas vid beställning av samordningsnummer samt anmälan om namn:

  • Blankett SKV 7750 ifylld och påskriven av båda föräldrarna (samt barnets samtycke om det har fyllt 12 men ej 18 år).
  • Båda föräldrarnas medgivande. Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.
  • Barnets födelseattest från kommunen där båda föräldrarnas namn framgår (estratto di nascita con generalità).
  • Ett italienskt registerutdrag från kommunen (certificato di residenza, cittadinanza e stato di famiglia).
  • Uppvisande av föräldrarnas vigselbevis, om föräldrarna är gifta.
  • Båda föräldrarnas pass uppvisas (eller annan giltig legitimation med foto där namnteckningen tydligt framgår).
  • Sedan 1 september 2014 kräver Skatteverket även en födelsejournal (där moderns namn framkommer) från sjukhuset där barnet föddes.

Navigation

Top