Ansökan om pass eller nationellt id-kort för barn under 18 år

Alla som ansöker om pass eller nationellt id-kort, även barn och ungdomar under 18 år, måste komma personligen till ambassaden. Besökstid för passärenden är måndag och fredag kl 10-12.  

Den 1 november 2014 infördes tidsbokning online, se länk till höger

 För att en passansökan för barn under 18 år ska vara fullständig och kunna behandlas behövs  följande handlingar:

  • Blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" (ska laddas ner och fyllas i innan ni kommer till ambassaden)
  • Båda föräldrarnas medgivande. Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.
  • Båda föräldrarnas pass uppvisas (eller annan giltig legitimation med foto där namnteckningen tydligt framgår).
  • Om barnet är bosatt i Italien behövs det ett italienskt registerutdrag från kommunen (certificato di residenza, cittadinanza e stato di famiglia).
  • Giltig legitimation och det gamla passet.

Kostnaden för pass eller id-kort är för närvarande 141 EUR och betalas när ansökan lämnas in. Vi ser helst betalning med kreditkort (Visa och Mastercard/Eurocard). Beloppet i EURO kan variera beroende på den aktuella valutakursen.

Barnet och minst en vårdnadshavare måste vara närvarande vid ansökningstillfället. För barn och ungdomar under 18 år krävs alltid skriftligt medgivande från båda vårdnadshavarna vid ansökan om pass. Passhandläggaren bevittnar namnteckning av närvarande vårdnadshavare som ska kunna visa en giltig id-handling.

Om ena vårdnadshavaren inte kan närvara måste hen fylla i blanketten ”Passbilaga - vårdnadshavares medgivande”. Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej tillhörande familjen, fotokopia på dennes samt vårdnadshavarens giltiga id-handling ska bifogas.

För ungdomar under 18 år hämtas passet eller det nationella id-kortet av en vårdnadshavare. Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället. Se till att ha med godkänd legitimation.

Kontrollera när ambassaden är stängd: Helgdagar

Navigation

Top