Ansökan för barn som inte tidigare haft svenskt pass

Barnet måste ha person-/samordningsnummer innan ansökan görs.

Beställning av Samordningsnummer samt Anmälan om Namn

Besökstid för passärenden är måndag och fredag kl 10-12. (Tidsbokning krävs)

Följande handlingar behövs vid ansökan för barn som tidigare inte haft pass:

  • Samordningsnumret
  • Båda föräldrarnas medgivande och pass/id-kort. Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.
  • Barnets födelseattest från kommunen där båda föräldrarnas namn framgår (estratto di nascita con generalità). I de fall namnanmälan lämnats in via ambassaden/konsulat är de dokument som lämnades in vid namnanmälan giltiga i 6 månader från det datum samordningsnumret tilldelats.
  • Ett italienskt registerutdrag från kommunen (certificato di residenza, cittadinanza e stato di famiglia). I de fall namnanmälan lämnats in via ambassaden/konsulat är de dokument som lämnades in vid namnanmälan giltiga i 6 månader från det datum samordningsnumret tilldelats.

Kostnaden för pass eller id-kort är för närvarande 141 EUR och betalas när ansökan lämnas in. Vi ser helst betalning med kreditkort (Visa och Mastercard/Eurocard). Beloppet i EURO kan variera beroende på den aktuella valutakursen.

Barnet och minst en vårdnadshavare måste vara närvarande vid ansökningstillfället. För barn och ungdomar under 18 år krävs alltid skriftligt medgivande från båda vårdnadshavarna vid ansökan om pass. Passhandläggaren bevittnar namnteckning av närvarande vårdnadshavare som ska kunna visa en giltig id-handling.

Om ena vårdnadshavaren inte kan närvara måste hen fylla i blanketten ”Passbilaga - vårdnadshavares medgivande”. Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej tillhörande familjen, fotokopia på dennes samt vårdnadshavarens giltiga id-handling ska bifogas.

För ungdomar under 18 år hämtas passet eller det nationella id-kortet av en vårdnadshavare. Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället. Se till att ha med godkänd legitimation.

Kontrollera när ambassaden är stängd: Helgdagar

Navigation

Top