Kultursamarbete med Sveriges ambassad i Rom

Kulturutövare och organisationer som främjar svensk kultur i Italien kan ställa en förfrågan till ambassaden om ekonomiskt bidrag eller stöd i form av namn och logotyp. Notera att ambassaden har en begränsad kulturbudget, och därför endast kan erbjuda ett symboliskt ekonomiskt bidrag. Ambassaden kan även hjälpa till med att sprida information om evenemang med svensk anknytning genom sina kommunikationskanaler och sociala nätverk.

I ansökan om ekonomiskt stöd, vänligen inkludera följande information:

- En beskrivning av projektet, där en svensk medverkan tydligt framgår. Ange även om det svenska deltagandet är bekräftat.
- Tid och plats för projektet.
- Projektets budget.
- Specificera vilka utgifter det ekonomiska bidraget är tänkt att täcka (t ex resebidrag). 
- Eventuell ytterligare information om projektet, till exempel program eller inbjudan.

För de projekt som får motta ekonomiskt stöd, ska följande skickas till ambassaden inom tre veckor efter projektets slutförande: en ifylld utvärdering av projektet, en underskriven redogörelse, dokumentation över de utgifter stödet gått till, samt dokumenterade pressklipp.

Ansökan om ambassadens stöd (ej ekonomiskt) i form av namn och logotyp, ska innehålla följande information:

- En beskrivning av projektet, där en svensk medverkan tydligt framgår.
- Tid och plats för projektet.
- Eventuella andra samarbetspartner.
- Eventuell ytterligare information om projektet, till exempel program eller inbjudan.

I de fall där projekten är skandinaviska eller internationella, ska det anges vilka andra utländska ambassader i Rom som även har kontaktats.

Ambassaden bedömer ansökningarna efter hand de kommer in. Svar ges inom fyra veckor från det datum ansökan inkommit.

Användning av svenska ambassadens namn och logotyp

Svenska ambassadens namn och logotyp får endast användas efter skriftligt tillstånd av ambassaden. Observera att ambassadens stöd inte är ekonomiskt, utan endast betyder att man ställer sig bakom projektet.
När ambassaden väljer att ge sitt stöd åt ett projekt kan den inte på något sätt hållas ansvarig för projektet (vad gäller till exempel ekonomiska frågor, organisation och utförande av projektet.)

Svenska ambassadens namn och logotyp får endast tryckas på informationsmaterial om projektet, såsom program, affischer, kataloger och inbjudan. Det är absolut förbjudet att använda namnet och logotypen i juridiska dokument, som till exempel kontrakt.

Ett utkast på det material som bär ambassadens namn och logotyp bör alltid skickas till ambassaden för godkännande.

Ansökan skickas till ambassaden.rom@gov.se

 

Navigation

Top