Beställning av samordningsnummer samt namnanmälan

För barn under 18 år som aldrig haft svenskt pass måste föräldrarna/vårdnadshavarna göra en beställning av s.k. samordningsnummer och, om följande inte redan gjorts, göra en namnanmälan vid samma tillfälle. Detta kan göras vid ambassaden i Pretoria och är kostnadsfritt. Barnet såväl som båda föräldrarna/vårdnadshavarna måste närvara.

För beställning av samordningsnummer (och ev. namnanmälan) så kan detta göras under ambassadens öppettider för konsulära ärenden. Du finner öppettiderna under menyraden "Kontakt" i vänstra delen av websidan.

Beslut om namnanmälan samt samordningsnummer kan ta upp till åtta (8) veckor. När väl beslut finns kan ansökan om pass göras. Ser mer information om detta; Ansökan om pass för barn under 18 år.

Vänligen notera att samtliga nedan nämnda handlingar måste uppvisas i original och när så är relevant vara legaliserade av behörig myndighet.

För rekvisition av samordningsnummer erfodras följande handlingar;

  • Födelsebevis för barnet (s.k. unabridged birth certificate) och som tydligt visar båda föräldrarnas namn.
  • Annan giltig fotolegitimation för barnet (har barnet ännu ingen annan fotolegitimation vg kontakta ambassaden för mer information).
  • Om barnet inte är svensk medborgare vid födseln måste beslut om svenskt medborgarskap från Migrationsverket visas upp.
  • Föräldrarnas/vårdnadshavarnas*) pass som tydligt visar deras namnteckning.
  • Relevant tillstånd (inresevisering/uppehållstillstånd) i Sydafrika eller bevis om Sydafrikanskt (eller annat) medborgarskap (legaliserat certifikat erhållit från Department of Home Affairs eller motsvarande).
  • Om någon förälder erhållit Sydafrikanskt medborgarskap före 1:e juli 2001 (gäller ej sk automatisk naturalisering) måste bevis från Migrationsverket uppvisas att Du återfått Ditt svenska medborgarskap.
  • Föräldrarnas/vårdnadshavarnas vigselbevis om relevant.

För namnanmälan erfordras följande handlingar;

  • Blankett för namnanmälan SKV 7750  måste fyllas i och undertecknas av båda föräldrarna/vårdnadshavarna*) och av barnet självt om barnet är över 12 år.
  • Är föräldrarna ej gifta med varandra erfordras ett faderskapserkännande om detta ej framgår av födelsebeviset
  • Samt ovan nämnda handlingar för rekvisition av samordningsnummer

*) För båda processerna gäller att om barnet endast har en vårdnadshavare måste detta styrkas med domstolsbeslut som trätt ikraft. 

 

 

 

 

Navigation

Top