Sveriges utvecklingssamarbete med Kambodja

Sveriges utvecklingssamarbete med Kambodja styrs av en resultatstrategi för åren 2014 - 2018.

Sveriges bistånd till Kambodja inleddes 1979 med humanitära insatser. Under 1990-talet påbörjades det långsiktiga samarbetet.

Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Kambodja är att stärka förutsättningarna för en demokratisk utveckling i Kambodja, förbättra möjlighterna för fattiga människor att bidra till och ta del av den ekonomiska tillväxten, samt öka motståndskraften mot klimatförändringar.

Samarbetet syftar övergripande till följande tre resultat:

1) stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättigheter och frihet från förtryck

2) förbättrade möjligheter för fattiga människor att bidra till och dra nytta av ekonomisk tillväxt, med fokus på god utbildning och ökad sysselsättning

3) förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer

 

Mänskliga rättigheter och demokrati

Inom området demokrati och mänskliga bygger Sverige vidare på de resultat som tidigare uppnåtts samt kopplar ihop utvecklingssamarbetet med den bilaterala dialogen om mänskliga rättigheter. Verksamheten inriktas på förvaltningsreformer och kapacitetsutveckling samt stöd till medborgare och aktörer inom civilsamhället.

För mer information om pågående svenskt stöd, se den engelska versionen av hemsidan.

 

Utbildning och sysselsättning

Inom utbildningområdet bygger Sverige vidare på vårt långsiktiga engagemang inom grundskolesektorn men ökar gradvis fokus på utbildning svarar mot efterfrågan på arbetsmarknaden för att på så sätt bidra till ökad sysselsättning.

För mer information om pågående svenskt stöd, se den engelska versionen av hemsidan.

 

Miljö och klimat

Inom miljö- och klimatområdet lägger Sverige vikt vid att skapa synergier med övriga resultatområden. Sverige lägger även fokus vid att stärka det demokratiska inflytandet och möjligheter till ansvarsutkrävande på lokal nivå för att på så sätt få till stånd ett mer hållbart utnyttjande av naturresurser. 

För mer information om pågående svenskt stöd, se den engelska versionen av hemsidan.