Kambodjas ekonomi

Kambodjas ekonomi

Kambodjas ekonomiska tillväxt har varit hög sedan 2000-talets början. BNP ökade med 7,2 procent 2014. Kambodja kommer sannolikt att klassas som ett lägre medelinkomstland enligt Världsbankens definition (BNI per capita 1 045 dollar), under 2015. Den viktigaste tillväxtkällan är export av kläder som står för circa 80 procent av den totala export, varav 70 procent går till Europa och USA. Turism, byggnadsverksamhet och jordbruk har också bidragit till tillväxten. En stor utmaning för Kambodja är att diversifiera exporten, både avseende produkter och marknader.

Den makroekonomiska situationen är relativt väl balanserad. Inflationen under 2016 beräknas uppgå till cirka 3 procent. Banksektorn expanderar och både ut- och inlåning har ökat kraftigt, om än från en låg nivå. Merparten av utlåningen går till företag och projekt inom jordbrukssektorn.

Centralbankens möjligheter att strama åt penningpolitiken är begränsad på grund av den utbredda användningen av dollar i ekonomin.

Den snabba ekonomiska tillväxten har lett till minskad fattigdom och Kambodja har gjort betydande framsteg avseende de flesta Milleniemålen. Det kvarstår dock många utmaningar. Höga inkomstskillnader, låg näringsstandard hos barn, lågt deltagande i sekundärutbildning, kvinnors representation i politiska organ och skyddet av miljön är några av dessa utmaningar.

Regeringens politik är mycket frihandelsvänlig och man strävar efter att ytterligare öka öppenheten genom medlemskapet i WTO och i processen mot etablerandet av en ASEAN Economic Community (AEC), 2015.

En stor utmaning för Kambodja är att diversifiera exporten, både avseende produkter och marknader. Det nuvarande extrema beroendet av klädexport till Europa och USA medför stor sårbarhet inför globala ekonomiska förändringar. Det finns en god potential för ökad jordbruksexport till viktiga marknader som Kina, Indonesien, Indien och Mellanöstern. På sikt måste den industriella basen diversifieras och utvecklas. 

Kambodja har förutsättningar för en snabb ekonomisk utveckling de kommande 10 åren. För att utnyttja möjligheterna måste Kambodja först och främst bekämpa korruptionen och öka rättssäkerheten. Ett viktigt steg togs 2010 genom antagande av en anti-korruptionslag och inrättandet av en statlig myndighet för korruptionsbekämpning. Kambodja ses dock fortfarande som ett av de mest korrupta länderna i världen (nr 160 av 177 länder i Transparency International’s korruptionsindex för 2013).