Ny personnamnlag i Sverige fr o m 1 juli 2017

Personnamnlagen (tidigare namnlagen) som började gälla 1 juli 2017 innebär bland annat att automatiska förvärv av efternamn genom födelse och adoption avskaffas. Alla förvärv av efternamn sker nu efter ansökan av vårdnadshavaren. En ny kostnad om SEK 250 har också införts för ändring (byte) av förnamn.

För svenska medborgare som får barn utomlands gäller att vårdnadshavarna inom tre månader efter födseln ansöker hos Skatteverket (antingen själva direkt till Skatteverket eller att de lämnar in handlingarna till en utlandsmyndighet som vidarebefordrar till Skatteverket)
om både förnamn och efternamn (blankett SKV 7750 Ansökan – förnamn och efternamn). En sådan ansökan är avgiftsfri.Blanketten finns på www.skatteverket.se/privat/sjalvservice. Det krävs ej längre lösenord för att komma åt blanketten.

Om man inte inom 3 månader efter födseln ansöker om efternamn så får barnet samma efternamn som den förälder som födde barnet. För adoptivbarn gäller andra regler i 6-7 §§, dvs barnet får den äldre av adoptivföräldrarnas efternamn.

Den som vill byta förnamn eller efternamn kan göra det genom ansökan hos Skatteverket. Mer information om personnamnlagen och blanketter finns på www.skatteverket.se/namn.

Ansökan om byte av efternamn till ett namn med anknytning till en förälder är avgiftsfri. Ansökan om sådant byte av efternamn görs på blanketten SKV 7502 Efternamn Byte- ansökan.

Ansökan om byta av förnamn, t.ex. för ett adoptivbarn, är avgiftsbelagt med SEK 250. Avgiften betalas till bankgiro 5194-7273. Ansökan om byte av förnamn görs på blanketten SKV 7500 Förnamnsändring – ansökan.

Utlandsmyndigheten behöver inte kontrollera att betalning är gjord men meddela vårdnadshavarna att Skatteverket inte handlägger ansökan förrän avgiften är betald. Avgiften kan inte betalas till utlandsmyndigheten, endast till angivet bankgirokonto i Sverige.

Regler om namn vid adoption finns i 6-8 §§ och 10 § lagen (2016:1013) om personnamn. Bestämmelser om avgifter finns i 3 § förordning (2017:120) om personnamn.

Observera att den nya personnamnlagen kan innebära längre väntetider för handläggning av ärendena på skatteverket.

Här finns SKV 7750.