Dokument som krävs

Om du vill söka uppehållstillstånd för att studera i Sverige behöver du dokumenten nedan.

Om du ska studera på ett universitet eller högskola kan du göra en webbansökan. Då bifogar du dokumenten elektroniskt. Om du ansöker i pappersform, måste du lämna in alla dokument till ambassaden. För utbytesstudenter, vänligen se speciella regler längre ner på sidan.

Mongoliska medborgare bör notera att intyg och bevis måste vara översatta till engelska och bli notariserade av en mongolisk notariebyrå innan de blir legaliserade och stämplade av the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs i Ulan Bator.

Dokument som alla studenter behöver

Du behöver:

 • Om du inte gör en webbansökan - blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander, blankett nr 104031.
 • Kopior på de sidor i ditt pass där dina personuppgifter och passets giltighetstid framgår. Om du har tillstånd att vara i andra länder än ditt hemland ska du skicka med en kopia på dessa sidor också.
 • Antagningsbesked eller Letter of Acceptance som visar att du är antagen till studier på heltid.
 • Kontoutdrag från din bank som styrker att du har egna pengar för din försörjning. Det krävs att du visar att du har SEK 8010 per månad, för 10 månader per läsår. Pengarna måste vara insatta på ditt personliga bankkonto. Du måste visa att du har tillräckligt med pengar för att försörja dig under hela den period du planerar att stanna i Sverige. Kontoutdraget, som du ska bifoga ansökan, bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska. Så kallade Certificates of Deposit godtas ej.

eller

 • Dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) med uppgift om månadsbelopp samt under vilken tid du får pengarna.

eller

 • Dokument som visar att du har fått utbildningsbidrag (gäller doktorander) eller anställning som doktorand med uppgift om belopp samt under vilken tid du får pengarna.

Studenter på universitet eller högskola

Vill du studera på universitet eller högskola behöver du:

 • De dokument som alla sökande behöver (se ovan).
 • Kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om du ska studera kortare tid än ett år). Om du har en försäkring via universitetet eller högskolan (lärosätet) ska du skicka med ett intyg om detta, om det inte framgår i antagningsbeskedet.
 • Icke-kinesiska sökande måste lämna in en kopia av ditt kinesiska uppehållstillstånd.

Studenter på folkhögskola och gymnasium

Vill du studera på folkhögskola eller gymnasium behöver du:

 • De dokument som alla sökande behöver (se ovan).
 • Kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om du ska studera kortare tid än ett år). Om du har en försäkring via universitetet eller högskolan (lärosätet) ska du skicka med ett intyg om detta, om det inte framgår i antagningsbeskedet.

Övriga studier

Vill du gå en utbildning som inte är knuten till ett universitet, en högskola, ett gymnasium eller en folkhögskola behöver du:

 • De dokument som alla sökande behöver (se ovan).
 • Kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om du ska studera kortare tid än ett år). Om du har en försäkring via universitetet eller högskolan (lärosätet) ska du skicka med ett intyg om detta, om det inte framgår i antagningsbeskedet.

Utbytesstudenter

För utbytesstudenter gäller andra regler och dokument.

Vi rekommenderar att utbytesstudenter som ämnar studera max ett år i Sverige lämnar in en pappersansökan direkt till ambassaden, då de flesta beslut i dessa ärenden fattas av ambassaden och inte av Migrationsverket.

Du behöver endast lämna in en kopia av dokumenten på listan nedan:

 • Blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander, blankett nr 104031, ifylld och signerad av den sökande.
 • Kopia av sidan i passet som visar din identitet, medborgarskap och passets giltighetstid.
 • Signerat antagningsbesked från svenskt lärosäte. Dokumentet måste vara signerat och lämnas in i original. Vi accepterar ej skannade eller stämplade signaturer.
 • Studieintyg från din kinesiska skola. Från intyget ska det framgå att du är en student på skolan, skolans adress, kontaktperson och telefonnummer etc. Brevet måste vara översatt till engelska och ha en officiell signatur och stämpel. Vi accepterar ej skannade eller stämplade signaturer.
 • Kontoutdrag på från din bank som styrker att du har egna pengar för din försörjning. Det krävs att du visar att du har SEK 8010 per månad, för 10 månader per läsår. Pengarna måste vara insatta på ditt personliga bankkonto. Du måste visa att du har tillräckligt med pengar för att försörja dig under hela den period du planerar att stanna i Sverige. Kontoutdraget, som du ska bifoga ansökan, bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska. Så kallade Certificates of Deposit godtas ej.
 • Om du ska studera i mindre än ett år måste du lämna in en kopia på ett dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Om du har en försäkring via universitetet eller högskolan (lärosätet) ska du lämna in ett intyg om detta, om det inte framgår i antagningsbeskedet. Försäkringen måste täcka hela den period som du planerar att stanna i Sverige, täcka minst 30 000 Euro och även akut läkarvård och/eller återsändande av medicinska skäl.

Information för elever under 18 år

 • Båda dina föräldrar måste skriva under din ansökningsblankett.
 • Minst en av dina föräldrar måste ta med dig till ambassaden när du lämnar in din ansökan. Om ingen av dina föräldrar har möjlighet att ta med dig måste de ge en fullmakt till en person over 18 år, t.ex. din lärare, som sedan tar med dig till ambassaden.
 • Notariserat medgivande från dina föräldrar, i vilket det måste framgå att de går med på att du åker till Sverige
 • Notariserat födelsebevis.

Läs mer på sidan "Studera som utbyteselev" på Migrationsverkets webbplats

 

Dokument din medföljande familj behöver

Om en eller flera av dina familjemedlemmar ska följa med dig till Sverige som medsökande, kan de ansöka samtidigt som dig i din egen webbansökan. Om de inte ansöker samtidigt som dig, måste de lämna in en pappersansökan vid ambassaden.

Om de ansöker i pappersform, måste de lämna in alla dokument till ambassaden. 

Familjemedlemmar behöver:

 • Om du använder en pappersblankett, eller om familjen ansöker vid ett senare tillfälle, blanketten Ansökan för medsökande till studenter/doktorander, blankett nr 134011.
 • Kopior av de sidor i passet som visar identitet, medborgarskap och passets giltighetstid.
 • Handlingar som styrker ert släktskap. Notariserat vigselbevis (kinesisk och engelsk version) eller en kopia av ert svenska vigselbevis, om ni har gift er i Sverige. Om du inte är gift måste du lämna in ett notariserat dokument som visar att du är singel (kinesisk och engelsk version). Ambassaden är medveten om att det för tillfället finns svårigheter för kinesiska medborgare att ordna legaliserade singelintyg. Det är dock viktigt att sökande på bästa möjliga sätt intygar sitt aktuella civilstånd med ett dokument som ska översättas till engelska av en auktoriserad översättare.
 • Kopia av de sidor i din makes/frus/partners pass som visar identitet, medborgarskap och passets giltighetstid.
 • Kopia av din makes/frus/partners personbevis (familjebevis).
 • Inbjudningsbrev från din partner i Sverige (med en engelsk översättning).
 • Dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att familjemedlemmens försörjning är tryggad (på engelska). Försörjningskravet för den period du ämnar befinna dig i Sverige är SEK 3500 per månad för make/maka eller sambo, samt SEK 2100 per månad för varje barn.

För minderåriga barn (under 18 år) med en eller båda föräldrarna i Sverige, eller barn som är medsökande till en förälder som ska till Sverige:

 • Två ifyllda och signerade ansökningsblanketter, blankett nr 134011, Ansökan för medsökande till studenter/doktorander. Ansökan måste signeras av en av vårdnadshavarna för barnet.
 • Kopior av de sidor i passet som visar identitet, medborgarskap och passets giltighetstid.
 • Notariserade handlingar som styrker släktskapet mellan barnet och föräldern, t.ex. födelsebevis.
 • Notariserade handlingar som styrker vem som har vårdnaden om barnet och om det endast är en av föräldrarna som har vårdnaden.
 • Kopia av de sidor i förälderns/föräldrarnas pass som visar identitet, medborgarskap och passets giltighetstid.
 • Om föräldern redan befinner sig i Sverige ska ni lämna in en kopia av hennes/hans personbevis.
 • Om en av föräldrarna ska stanna i hemlandet måste ett notariserat medgivande från henne/honom lämnas in.  I medgivandet måste det framgå att hon/han är medveten om att barnet ansöker om uppehållstillstånd till Sverige, samt att hon/han går med på att barnet åker till Sverige.
 • Inbjudan från föräldern i Sverige (med en engelsk översättning)
 • Intyg på försörjning (minst SEK 2100 per månad under hela den ämnade vistelsen i Sverige).

Om du inte lämnar in de handlingar som krävs för ansökan, kan handläggningstiden av ditt ärende förlängas. Vid behov kan det hända att ambassaden kontaktar dig för komplettering av handlingar eller annan information.

Navigation

Top