Medborgarskap, namnanmälan och rekvisition av samordningsnummer

Grattis nyblivna föräldrar! Nedan hittar ni information om medborgarskap och hur ni går tillväga för att registrera ert barn hos relevanta myndigheter i Sverige. Vidare hittar ni även en kortfattad text om vilken myndighet ni bör vända er till för att registrera födseln i Kina.  

MEDBORGARSKAP
I Sverige får ett barn fött efter 1 april 2015 till en svensk förälder automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln. Barn födda före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 blir svenska medborgare från födelsen om mamma är svensk medborgare. Detsamma gäller om pappa är svensk medborgare och barnet föds i Sverige. Föds barnet utomlands blir barnet svensk medborgare om pappan är svensk och gift med barnets mamma.

Observera att för barn födda i utlandet till utländsk mor och svensk far, som vid barnets födsel inte är gifta, måste en faderskapsfastställelse göras. För mer information, klicka på följande länk: Faderskaspfastställande Kina.

För mer allmän information om medborgarskap i Kina, dubbelt medborgarskap etc. hänvisar vi till ambassadens medborgarskapsguide.

NAMNANMÄLAN OCH SAMORDNINGSNUMMER
Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt.Ambassaden får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av vårdnadshavarna. Om bara den ena vårdnadshavaren lämnar in namnanmälan och ansökan om samordningsnummer måste hen ha med sig den andra vårdnadshavarens pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia). Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Följande handlingar samt en kopia av nedanstående behöver medtas vid anmälan och rekvirering av samordningsnummer:

* Barnets födelsebevis i original

* Bevis/journal om havandeskap från ansvarig mödravård/läkare (motsvarande moderskapsintyg i Sverige).

* Vårdnadshavarnas vigselbevis (om finnes). Uppvisande av vigselbevis är inte nödvändigt om vigseln redan är registrerad hos Skatteverket. Om ni inte är gifta kräver Skatteverket en faderskapsbekräftelse (se länk ovan om faderskapsfastställelse).

För ovanstående handlingar rekommenderar Skatteverket engelsk översättning som är legaliserad av Kinesiska myndigheter, detta för att skynda på handläggningstiden.

* Skatteverkets blankett "Namnanmälan" (SKV7750). Blanketten behövs inte om anmälan till Skatteverket redan skett. I stället medtas Skatteverkets beslut.

* Vårdnadshavarnas passhandlingar eller giltig fotolegitimation.

OBS! Vänligen notera att Skatteverket kan komma att begära in ytterligare kompletterande handlingar då de är handläggande myndighet v.g. samordningsnummer.

------
Utländska medborgare som föder barn i Kina ska rapportera detta till visumsektionen hos sitt lokala PSB-kontor (Public Security Bureau). Den information ambassaden har är att man bör rapportera födseln inom 60 dagar och att man ska medta födelsebevis samt båda vårdnadshavarnas pass. Om man missar 60-dagars regeln kan böter utgå. För fullständig och uppdaterad information angående detta hänvisar vi dock till ansvariga kinesiska myndigheter.

Navigation

Top