Basfakta

Om du vill besöka Sverige och inte är EU/EES-medborgare kan du behöva visum. Visum är ett tillstånd att resa in och vara i Sverige under en kortare tid. Visumet gäller i hela Schengenområdet, men du ska söka hos det land som är resans huvudmål.

Visum kan ges exempelvis för:

  • affärsbesök
  • att delta i kulturella eller sportsliga evenemang
  • besöka släkt och vänner
  • turistbesök.

Du kan lämna in din ansökan tidigast tre månader innan det planerade besöket. Gör din ansökan i så god tid som möjligt, särskilt under högsäsongen. Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor.

Ett visum kan ges från 1 dag till högst 90 dagar. Dagarna ska utnyttjas inom en viss tidsram (giltighetstid), som är max sex månader.

Hur många dagar du får vistas inom Schengen och under vilken tidsram anges på det visummärke som sätts i din resehandling.

Om du behöver resa till Sverige ofta kan du ansöka om att få göra två eller flera inresor. En visering kan vara giltig i högst fem år. Gäller den längre än sex månader får du vistas inom Schengen max 90 dagar per sexmånadersperiod.

Ett visum ger inte en automatisk rätt att resa in i Schengenområdet. Det sker alltid en inresekontroll vid en yttre gräns. Därför är det bra att ha med sig kopior på de handlingar man lämnade in vid ansökan. Kontrollen vid gränsen kan leda till att man nekas inresa.

Det är ambassaden eller konsulatet som fattar beslut om visum ska beviljas. I vissa fall kan ärendet lämnas till Migrationsverket för beslut.

Från och med den 12 oktober 2015 kommer de som söker Schengenviseringar att behöva lämna biometrisk data, dvs fingeravtryck och ett digitalt foto. Processen är enkel och tar bara ett par minuter.

Biometrisk data från sökanden kommer att lagras i fem år. En sökande behöver därför bara lämna sina fingeravtryck och foto vart femte år vid ansökningar om Schengenvisum.

Den förändrade visumhanteringen med biometri är en del av implementeringen av VIS, Visa Information System, som är ett samarbete mellan alla länder inom Schengen. Syftet är att förbättra säkerheten och hanteringen av visumansökningar.

Läs mer om att söka visum i menyn till vänster samt på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Besök längre än 90 dagar

Om du redan vid ansökningstillfället vet att du behöver vistas i Sverige längre tid än tre månader, bör du - istället för ett Schengenvisum - söka uppehållstillstånd för besök. Dessa tillstånd beslutas enligt svenska regler. Det innebär t.ex. att viseringsförenklingsavtal inte gäller och att beslutet om visum inte kan överklagas.

En ansökan om uppehållstillstånd för besök sänds alltid till Migrationsverket i Sverige och beslutas där. Handläggningstiden är därför längre än för en Schengenvisering. Om ansökan beviljas brukar uppehållstillstånd ges för mellan tre och tolv månader.

Om du har särskilda skäl kan du få ett nationellt visum (en s.k. D-visering) för längre tid än 90 dagar, men högst ett år. Ett nationellt visum gäller för fri rörlighet inom hela Schengenområdet, på samma sätt som ett uppehållstillstånd. Du bestämmer själv hur många gånger du vill resa in i Schengenområdet så länge visumet är giltigt.

För att du ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd för besök ska syftet med resan till Sverige vara att göra ett besök, inte bosättning. Försörjningen ska vara tryggad under hela vistelsen, och du ska ha en returbiljett eller tillräckligt med pengar för återresan. Det finns inget krav på en medicinsk reseförsäkring, men det rekommenderas eftersom kostnader för sjukvård kan bli höga.

Vänligen finn mer information i menyn till vänster, under "Besök längre än 90 dagar -dokument".

Utlandssvenskar

Om du har anhöriga som vill besöka Sverige tillsammans med dig kan de behöva ansöka om ett visum. Detta gäller b.la. för kinesiska medborgare. Ambassaden vill påminna om lagen om svenskt medborgarskap och att barn till svenska medborgare i många fall också, per automatik, är svenska medborgare. Detta gäller oavsett om du varit i kontakt med svenska myndigheter eller inte. Om ditt barn är att anse som svensk medborgare kan ambassadens migrationssektion inte utfärda en visering.

Mer information om detta finns på Migrationsverkets hemsida: https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Becoming-a-Swedish-citizen/Citizenship-for-children/Automatic-citizenship.html.

 

 

 

Navigation

Top