Anmälan om svenskt medborgarskap

Barn födda efter 1 april 2015 med en svensk förälder får automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln oavsett om barnet är fött i Sverige eller utomlands. Barn födda före 1 april 2015 blir svenska medborgare från födseln om mamman är svensk medborgare. Detsamma gäller om pappan är svensk medborgare och barnet föds i Sverige. Föds barnet utomlands med svensk pappa, blir barnet svensk medborgare om det är fött inom äktenskap eller när föräldrarna ingår äktenskap. En ogift svensk far kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet.

En anmälan om svenskt medborgarskap måste göras innan barnet fyllt 18 år, och det är bara fadern som kan göra en sådan anmälan. Faderskapet måste vara fastställt. En anmälan om svenskt medborgarskap kan lämnas in på ambassaden eller något av våra konsulat. Anmälan vidarebefordras sedan till Migrationsverket för beslut i medborgarskapsfrågan.

Migrationsverkets hemsida finns mer information om anmälan om svenskt medborgarskap.

Samtycke:

Om barnet fyllt 12 år måste det själv ge sitt skriftliga medgivande för att bli svensk medborgare. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet måste modern ge sitt skriftliga medgivande till att barnet blir svensk medborgare.

Tänk på att:

Om föräldrarna ingått äktenskap med varandra sedan barnets födelse, har barnet automatiskt blivit svensk medborgare från och med vigseldatumet. En anmälan behöver då inte göras.

Ta med er:

  • Ifylld blankett från Migrationsverket (finns även i högerspalten på denna sida).
  • Barnets eventuella utländska pass.
  • Föräldrarnas pass.
  • Barnets födelseattest, Acte de Naissance.
  • Er eventuella Livret de Famille.
  • En handling som styrker faderskapet.
  • Eventuellt erkännande av barnet.

Avgift:

Att göra en anmälan om svenskt medborgarskap för ditt barn kostar 18 € och betalas med bankkort, kontant eller med check när du lämnar in anmälan. Om du sänder in anmälan per post ska du skicka med en check på beloppet.

Beslut:

Handläggningstiden på Migrationsverket kan vara flera månader och beslutet kommer sedan till ambassaden, som i sin tur kontaktar er per brev.

Navigation

Top