Hållbar förvaltning av naturresurser

  • mandie9

    Vatten till Mandie Foto: Christina Andersson

Målet för sektorn är att genom att stödja en miljömässigt hållbar produktion inom naturbrukssektorerna bidra till att höja fattiga människors, särskilt kvinnors och flickors, inkomster och säkerhet.

Burkina Faso har en naturresursbaserad ekonomi. Den utbredda fattigdomen skapar ett kortsiktigt utnyttjande av naturresurserna. Det är en trend som måste vändas för att skapa en hållbar utveckling. Sverige arbetar för närvarande inom två projekt/program inom jordbrukssektorn för att uppnå målet.  Dels med organisationen TreeAid, i syfte att nå ett hållbart utnyttjande och brukande av skog samt en decentraliserad skogsförvaltning, vilket även främjar lokal demokrati. Det andra programmet, Programme d’Appui au Secteur Forestier, PASF är ett indirekt stöd till Burkina Fasos sektorprogram för produktiv landsbygdsutveckling. Det syftar till att främja ett marknadsintegrerat jordbruk med utveckling av den privata sektorn. PASF finansieras till lika delar av Luxemburg och Sverige (22 miljoner Euro på fem år). PASF har som viktigaste mål att genomföra en interventionsfond för miljön (FIE) som tilldelas drygt hälften av programmets medel.

Den andra delen av arbetet inom sektorn är koncentrerat till vattenhushållning. I Burkina Faso är vatten såväl en bristvara, en oerhört värdefull resurs och en potentiell konfliktkälla. Vattentillgänglighet och -kvalitet är nyckeln till att bekämpa fattigdomen genom ökad livsmedelsproduktion och förbättrad hälsa. Sverige arbetar tillsammans med bl.a. miljö- och vattenministeriet inom ramen för fyra program.

Konkret har svenskt stöd bidragit till att höja tillgängligheten till dricksvatten på landsbygden från 54 procent år 2008 till 64,1 procent i slutet av 2014, vilket betyder att mer än 2,9 miljoner människor fler nu fått tillgång till dricksvatten på landsbygden. Svenskt bistånd har även bidragit till att höja tillgängligheten till dricksvatten i urbana områden från 75 procent år 2008 till 87 procent i slutet av 2014, vilket betyder att ytterligare 780 000 människor nu har tillgång till dricksvatten.

Svenskt stöd har också bidragit till att 15 procent av yt- och grundvatten är nu föremål för kvalitetskontroll. Dessutom har fem myndigheter för integrerad vattenhushållning inrättats.

Som ännu ett exempel på mål som uppnåtts under 2014 genom svenskt bistånd kan nämnas att klimatsmarta små dammar konstruerats vilket säkerställer tillgången till 24 millioner kubikmeter vatten till förmån för omkring ett tusen familjer (70 000 individer) och bevattning av mer än 250 hektar odlingsbar mark. 

Planerat stöd till denna sektor uppgår år 2016 till ca 65 MSEK.