Demokrati och mänskliga rättigheter

  • 007

    Utbildning för kvinnor inför valet Foto: Karin Borovic

Demokratisk samhällsstyrning och social utveckling Målet för sektorn är att bidra till att stödja en demokratisk samhällsstyrning och social utveckling som omfattar hela den burkinska befolkningen, oavsett kön, ålder etnicitet eller funktionshinder. Särskild uppmärksamhet ska ges flickors och kvinnors makt, säkerhet och möjligheter.

Det svenska stödet till demokratisk samhällsstyrning och social utveckling kanaliseras via offentlig förvaltning, FN-organ och det civila samhället i Burkina Faso. Sverige driver särskilt jämställdhet och mänskliga rättigheter i sin dialog. Samarbetet omfattar finansiering av genomförandet av justitieministeriets handlingsplan för att stärkta mänskliga rättigheter - upprättad i enlighet med FN:s rekommendationer.
Stöd till kvinnoorganisationer och nätverk via NDI (National Democratic Institute) för att främja kvinnors ökade politiska deltagande och representation.

Genomförandet av FNs konvention mot alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW). Därutöver ger Sverige stöd till ett stort nätverk av civila samhällsorganisationer som i samverkan med Diakonia verkar för god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och ökad jämställdhet.Viktiga resultat av det svenska utvecklingssamarbetet är det civila samhällets ökade kapacitet och inflytande, kvoteringslagen från 2009 som innebär att 33% av kandidaterna vid politiska val skall utgöras av kvinnor och en mer kraftfull lagstiftning antagen 2015 mot korruption och könsbaserat våld. Därutöver kan nämnas  integreringen av FN:s deklaration för barns rättigheter inom utbildningsväsendet samt utbildningar i mänskliga rättigheter med olika yrkeskategorier såsom polis, fängelsepersonal, journalister och domare, samt inrättandet av en nationell oberoende kommission för mänskliga rättigheter.