Svenskt bilateralt bistånd till Burkina Faso

  • DSC04947

    Barage Bagre Foto: Åke Nilsson

Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Burkina Faso är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor  

Burkina Faso har sedan 2001 varit mottagare av svenskt bilateralt bistånd.
Utvecklingssamarbetet styrs i avvaktan på att en ny samarbetsstrategi ska antas av den svenska regeringen av ”Strategi för svenskt utvecklingssamarbete med Burkina Faso 2004-2006”. Inom ramen för den gällande strategin arbetar Sverige inom tre huvudsakliga sektorer för att uppnå det övergripande målet;

Fattigdomsinriktad och hållbar tillväxt

Demokratisk samhällsstyrning och social utveckling

Hållbar utveckling av naturbrukssektorerna

Jämställdhet, betydelsen av kvinnors, mäns, flickors och pojkars lika rättighet utgör viktiga dialogfrågor liksom betydelsen av demokrati, inklusive korruptionsbekämpning, mänskliga rättigheter och miljö.

Den årliga volymen på det svenska bilaterala biståndet till Burkina Faso uppgår till 100 MSEK för 2016,
Sverige strävar efter att det svenska stödet kompletterar och samverkar med den burkinska regeringens och andra givares insatser för att nå resultat. Generellt budgetstöd utgjorde till och med 2012 ungefär hälften av den sammanlagda stödvolymen.
Burkina Fasos strategi för tillväxt och hållbar utveckling (SCADD) inriktas på landets huvudnäring, jordbruket, som förväntas öka sin produktivitet och bidra till fattigdomsbekämpning. Genom det generella budgetstödet har Sverige gett Burkina Faso stöd till att genomföra utvecklingsstrategin och till att effektivisera statsförvaltningen i avsikt att förbättra servicen till medborgarna.

Utöver det bilaterala stödet mottar landet även humanitärt stöd samt regionalt riktat stöd.