Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskapet och utanför Sverige före den 1 april 2015

( punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap)   När en utländsk kvinna får ett barn med en svensk man och barnet föds i utlandet, blir inte barnet svensk medborgare om inte föräldrarna är gifta med varandra. Barnets pappa kan då lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet. Det är bara du som är barnets pappa som kan lämna in en anmälan.

Förutsättningen är att:
  • du är svensk medborgare sedan barnets födelse och
  • barnet inte har fyllt 18 år när anmälan lämnas in och
  • du och barnets mamma inte senare har gift er med varandra (för då har barnet automatiskt blivit svensk medborgare, se sidan om Automatiskt medborgarskap) och
  • det är utrett att du är barnets pappa. Det måste finnas ett giltigt fastställt faderskap när anmälan sker.
Samtliga villkor måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in. Anmälan ska göras av barnets pappa.

Samtycke krävs

Barn som har fyllt 12 år måste skriva under på att det vill bli svensk medborgare. Undantag kan göras i de fall barnet inte kan lämna sitt samtycke på grund av varaktig psykisk störning eller något liknande förhållande.
Om mamman har del i vårdnaden eller har ensam vårdnad om barnet krävs hennes samtycke till att barnet får bli svensk medborgare. Om någon annan än ni är vårdnadshavare för barnet krävs dennes/deras samtycke till att barnet får bli svensk medborgare.

Lämna in en anmälan

Du ska använda blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015 (321011). Om barnet inte är folkbokfört i Sverige ska du lämna anmälan till en svensk ambassad eller konsulat. Är barnet folkbokfört i Sverige skickar du anmälan till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 NORRKÖPING
Du ska alltid skicka med:
  • intyg om faderskapet och/eller annan likvärdig handling
  • dokument (till exempel pass) som visar ditt medborgarskap vid barnets födelse och vid anmälningstillfället (om du inte är folkbokförd i Sverige)
  • vårdnadsbeslut om du har ensam vårdnad om barnet eller om någon annan än du och barnets mamma är vårdnadshavare
Om barnet är bosatt i Sverige ska du skicka med:
  • barnets hemlandspass, resedokument eller främlingspass i original om barnet har ett pass
 Om barnet är bosatt utomlands ska du skicka med:
Alla kopior ska vara bestyrkta.
När du bifogar originalhandlingar bör du skicka in anmälan som rekommenderad post.

Avgift

Se sidan om avgifter. Observera att om du lämnar in anmälan på en svensk ambassad eller ett konsulat betalar du anmälningsavgiften där.

Efter beslut

Migrationsverket skickar hem beslutet till dig.

Navigation

Top