Om delegationen

Välkommen till Sveriges delegation vid Unesco i Paris.

Unescos högsta beslutande organ är generalkonferensen som möts vartannat år. Unescos styrelse möts två gånger per år.

Inför generalkonferensen bereds svenska ståndpunkter och svenskt deltagande av Svenska Unescorådet, men delegationen är också aktivt engagerad i detta arbete och rapporterar från möten och överläggningar.

De nordiska länderna representeras f.n. i Unescos styrelse (58 medlemmar) av Danmark. Genom ett väl fungerande nordiskt samarbete samt samverkan inom EU kan svenska ståndpunkter framföras på programgenomförandet, resultaten, budgetutfallet och programplaneringen.

Delegationen följer också arbetet i olika kommittéer och arbetsgrupper samt deltar i de informationsmöten som anordnas av de olika programsektorerna. Sverige är dessutom drivande inom en nyligen tillsatt arbetsgrupp för att förenkla och utveckla Unesco's arbetsmetoder. Efter ett nordiskt initiativ har en utvärdering av Unescos forskningsprogram inletts.

Delegationen samarbetar mycket nära med Regeringskansliet och skilda myndigheter i Sverige, främst Unescorådet och Sida.

Delegationen organiserar även studiebesök vid Unesco och medverkar i arbetet med att informera om Unesco.

Vid delegationen arbetar f n två personer utöver ambassadören.
> Unesco-delegationens personal