Sverige och OECD

Den 14 december 1960 skrev Sverige, tillsammans med 19 andra länder, under konventionen om organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Liksom alla medlemsländer har Sverige en permanent delegation vid OECD och Unesco. Delegationens medarbetare består av tre utsända från UD, en från Finansdepartementet och en från Utbildningsdepartementet. Övrig personal är lokalanställd. Samtliga är svenska medborgare. Chef för delegationen är en ambassadör.
Delegationens personal

Ambassadören företräder Sverige i OECD:s råd (Council). Rådet är OECD:s högsta beslutande organ. I rådet fastställs organisationens arbetsprogram och budget, och i rådet avhandlas  strategiska frågor som berör organisationens inriktning och verksamhet. Storleken på varje lands bidrag till OECD:s budget fastställs i princip med utgångspunkt i storleken på landets ekonomi. En gång om året träffas rådet på ministernivå.

Ca 1500 delegater från regeringskansliet och från myndigheter i Sverige deltar varje år i möten med OECD:s ca 250 kommittéer och arbetsgrupper. Delegationens uppgift är att bevaka verksamheten i dessa kommittéer och arbetsgrupper, att rapportera om verksamhetens utveckling och att bistå det svenska regeringskansliet i förberedelser för mötesverksamheten. I många av kommittéerna företräds Sverige av delegationens tjänstemän.

Det finns många fördelar med att vara medlem i OECD. Organisationen utför analyser av medlemsländernas politik på olika områden och man tar fram jämförbara ekonomiska och statistiska uppgifter. Medlemmar kan dessutom dra nytta av OECD:s sakkunskap, forskning och analys. Detta arbete täcker således hela den ekonomiska och sociala skalan och skulle inte kunna utföras av ett enskilt land.

OECD utgör ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter,  där länder kan diskutera och komma fram till s. k. best practices. Som medlem i OECD får man även möjlighet att rådgöra med världsekonomins alla aktörer genom organisationens samarbete med ett 70-tal icke medlemsländer.