Om OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är ett samarbetsorgan för 35 länders regeringar och har sitt säte i Paris.

Syftet med samarbetet är att bidra till tillväxt, sysselsättning och ökad levnadsstandard i medlemsländerna, att bidra till sund ekonomisk utveckling både i medlemsländerna och i omvärlden, samt att bidra till expansion av världshandeln. Samarbetet sker på marknadsekonomins grund. OECD:s föregångare var  OEEC (Organisation for European Economic Cooperation) som upprättades 1947 för att administrera Marshall-hjälpen.

OECD utgör ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter och  för analyser av aktuella frågor inom ett stort antal politikområden. Ett viktigt syfte är att medlemsländerna skall lära av varandra, diskutera gemensamma problem och aktuella internationella ekonomiska frågor, samt att få bättre underlag för nationella  beslut. Viktiga områden är ekonomisk politik, handelspolitik, utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, korruption, skatter och internationella investeringar. Insamlingen av statistik är omfattande, liksom publikations-verksamheten.

På det ekonomiska området gör OECD analyser och tar fram underlag som ger stöd för en ekonomisk politik i medlemsländerna inriktad på stark och hållbar ekonomisk tillväxt. Man gör även prognoser över den ekonomiska utvecklingen i hela OECD-området och för de enskilda medlemsländerna.
 
På det handelspolitiska området spelar OECD en betydelsefull roll som stöd för förbättringar av det multilaterala handelssystemet och en fortsatt avveckling av handelshinder. OECD har i hög grad genom sina analyser lagt grunden till framgångsrika förhandlingar i WTO.

OECD:s arbete med internationella investeringsfrågor är i huvudsak inriktat på analyser av utvecklingstendenser på investeringsområdet och vidareutveckling av de regler och principer för investeringar och multinationella företag som har antagits inom organisationen.

OECD har en viktig roll på området internationellt utvecklingssamarbete.  Utvecklingskommittén DAC är givarländernas centrala samarbetsorgan.

Verksamheten i OECD har alltså en bred inriktning på samhällsfrågor med tonvikt på  ekonomiska aspekter. Medlemsländernas politik på olika områden granskas regelbundet i rapporter som sekretariatet tar fram. De ekonomiska landrapporterna hör till OECD:s kärnprodukter, men även politiken för utvecklingssamarbete, miljö, energi, barnomsorg med mera granskas. Särskilt stor uppmärksamhet väcker de så kallade PISA-jämförelserna av skolresultat i medlemsländerna.

OECD fungerar också som ett forum för förhandlingar om internationellt överenskomna rekommendationer och avtal. Bland annat har man tagit fram riktlinjer för multinationella företag, god företagsförvaltning, åtgärder mot mutor och korruption  och regler för exportkreditgarantier.

De stora förändringarna i den globala  ekonomin och framväxten av nya inflytelserika aktörer som Indien och Kina påverkar förutsättningarna för OECD:s verksamhet.

Läs mer om OECD på OECD:s webbplats här

Läs mer om OECD på Regeringskansliets webbplats här