Om delegationen

Välkommen till Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris.

Liksom alla medlemsländer har Sverige en permanent delegation vid OECD och Unesco. Delegationens medarbetare består av tre utsända från UD, en från Finansdepartementet och en från Utbildningsdepartementet. Övrig personal är lokalanställd. Samtliga är svenska medborgare. Chef för delegationen är en ambassadör.
Delegationens personal

OECD

Ambassadören företräder Sverige i OECD:s råd (Council). Rådet är OECD:s högsta beslutande organ. I rådet fastställs organisationens arbetsprogram och budget, och i rådet avhandlas  strategiska frågor som berör organisationens inriktning och verksamhet. Storleken på varje lands bidrag till OECD:s budget fastställs i princip med utgångspunkt i storleken på landets ekonomi.

Ca 1300 delegater från regeringskansliet och från myndigheter i Sverige deltar varje år i möten med OECD:s ca 250 kommittéer och arbetsgrupper. Delegationens uppgift är att bevaka verksamheten i dessa kommittéer och arbetsgrupper, att rapportera om verksamhetens utveckling och att bistå det svenska regeringskansliet i förberedelser för mötesverksamheten. I många av kommittéerna företräds Sverige av delegationens tjänstemän.

Delegationen bevakar också verksamheten inom tre organisationer som är självständiga organ inom OECD-familjen, nämligen IEA  (International Energy Agency), NEA (Nuclear Energy Agency) och International Transport Forum (tidigare CEMT, den europeiska transportministerkonferensen).

IEA upprättades 1974 efter oljekrisen 1973 och är ett centralt samrådsorgan i energipolitiska frågor och för utbyte av information om utvecklingen på världens energimarknader. Av OECD:s 35 medlemsländer är 29 medlemmar i IEA. Organisationen publicerar årligen en uppmärksammad prognos för utvecklingen på energiområdet ”World Energy Outlook”.
IEA

NEA grundades 1958 och är ett  viktigt  forum för information och åsiktsutbyte för alla aspekter på kärnkraft som energikälla, inkl. reaktorsäkerhet, strålskydd och avfallshantering.
NEA

International Transport Forum är en global plattform och mötesplats på högnivå för transport, logistik och rörlighet. 
International Transport Forum

Läs om OECD på organisationens webbplats

Unesco

Unescos högsta beslutande organ är generalkonferensen som möts vartannat år. Unescos styrelse möts två gånger per år.

Inför generalkonferensen bereds svenska ståndpunkter och svenskt deltagande av Svenska Unescorådet, men delegationen är också aktivt engagerad i detta arbete och rapporterar från möten och överläggningar.

Delegationen följer också arbetet i olika kommittéer och arbetsgrupper samt deltar i de informationsmöten som anordnas av de olika programsektorerna. Sverige är dessutom drivande inom en nyligen tillsatt arbetsgrupp för att förenkla och utveckla Unesco's arbetsmetoder. Efter ett nordiskt initiativ har en utvärdering av Unescos forskningsprogram inletts.

Delegationen samarbetar mycket nära med Regeringskansliet och skilda myndigheter i Sverige, främst Unescorådet och Sida.

Delegationen organiserar även studiebesök vid Unesco och medverkar i arbetet med att informera om Unesco. 
Läs om Unesco på organisationens webbplats