Ansökan om samordningsnummer och anmälan om namn

Barn som aldrig tidigare haft svenskt pass måste för att kunna ansöka om pass först registreras i den svenska folkbokföringen genom att ansöka om ett samordningsnummer. Man kan inte ansöka om samordningsnummer och pass vid samma tillfälle. Man måste boka tid för att besöka oss under expeditionstid genom vårt online bokningssystem för att ansöka om samordningsnummer - länk finns längst ner på denna sida.

Ansökan är avgiftsfri och kan göras på samtliga svenska konsulat/ambassader.  Barnet måste personligen infinna sig och måste medföljas av minst en vårdnadshavare. Ansökan kan lämnas in på generalkonsulatet i New York under expeditionstid, efter tidsbokning endast. Handläggningstiden är ca 1-2 månader. Skatteverket kan ge mer detaljerad information angående samordningsnummers uppbyggnad och funktion

> Tänk på att man ska ansöka om pass för barnet inom 6 månader, annars kan samordningsnumret bli återkallat.

Följande handlingar måste medtas:

 • Namnanmälan (blankett SKV 7750) undertecknad av båda föräldrarna/vårdnadshavarna och av den sökande, om barnet är 12 år eller äldre.
 • Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.
 • Barnets födelseattest (birth certificate) i original där båda föräldrarnas namn framgår (eller notarius publicus-bevittnad kopia - se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior)
 • Om barnet adopterats ska kompletta adoptionshandlingar uppvisas, inklusive adoptionsdom och ursprunglig födelseattest - i original eller kopia bevittnad av notarius publicus (se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior).
 • Om gifta, föräldrarnas/vårdnadshavarnas vigselbevis (marriage certificate) i original eller kopia bevittnad av notarius publicus (se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior).
 • Om föräldrarna inte är gifta måste faderskapserkännandet - paternity acknowledgement - visas upp i original eller kopia bevittnad av notarius publicus (se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior). Faderskapserkännandet skrivs vanligtvis under på sjukhuset efter födelsen.
 • Svenskt pass i original för förälder/vårdnadshavare med svenskt medborgarskap (eller notarius publicus-bevittnad kopia (se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior).
 • För den andre vårdnadshavaren/föräldern med annat medborgarskap än svenskt krävs giltig fotolegitimation där namnteckning tydligt framgår, t.ex. pass eller körkort (eller notarius publicus-bevittnad kopia - se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior). Vänligen notera att vi måste se legitimation för BÅDA föräldrarna!
 • För svensk förälder/vårdnadshavare ska ett av följande uppvisas: amerikanskt visum/ESTA, green card, amerikansk födelseattest, naturalization certificate, consular report of birth - i original, eller kopia av desamma bevittnad av notarius publicus (se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior).
 • Om amerikanskt medborgarskap förvärvats av svensk förälder/vårdnadshavare efter ansökan (naturalization) före den 1 juli 2001 krävs bevis från Migrationsverket att det svenska medborgarskapet återvunnits. 
 • Om en svensk förälder blivit amerikansk medborgare genom ansökan (naturalization) måste Certificate of Naturalization uppvisas - i original eller kopia av detsamma bevittnad av notarius publicus (se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior).
 • Om en svensk föräldrer blev amerikansk medborgare vid födsel utanför USA genom sin amerikanska förälder måste även hans/hennes Consular Report of Birth Abroad uppvisas - i original eller kopia bevittnad av notarius publicus (se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior).
 • När en ogift svensk man fått barn innan 1 april 2015 med en utländsk kvinna och barnet föddes i utlandet blir inte barnet svensk medborgare automatiskt. Barnets pappa kan då lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet. Det är bara barnets pappa som kan lämna in denna anmälan. Anmälan kan lämnas in tillsammans med namnanmälan (SKV 7750). Avgiften är $20. (Barn födda i utlandet till ogift svensk man och utländsk kvinna efter 1 april 2015 blir automatiskt svenska medborgare och ingen anmälan om svenskt medborgarskap krävs.)

Boka tid

För att boka tid för att ansöka om samordningsnummer använder man sig av länken nedan. Välj alternativet "besöka oss under expeditionstid"i drop-down menyn i bokningssystemet!

> Boka tid för att ansöka om samordningsnummer vid besök under vår expeditionstid

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE NOTARIUS PUBLICUS-BEVITTNADE KOPIOR
Om man istället för att visa upp originaldokument väljer att lämna in kopior på alla nödvändiga handlingar måste man se till att kopiorna är bevittnad av en notarius public på korrekt sätt. Notarius publicus måste själv intyga att kopian överensstämmer med originalet ("A true copy of original document") och både signatur och stämpel av notarius publicus måste finnas på kopian. Att man själv försäkrar, inför en notarius publicus, att kopian överensstämmer med originaldokumentet är inte tillräckligt. Konsulatet i New York rekommenderar sökanden att visa upp alla handlingar i original, samt göra vanliga fotokopior av dem, när man lämnar in ansökan till vårt kontor. 

Navigation

Top