Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2015–2020

I juni 2015 antog den svenska regeringen en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique som gäller för perioden 2015-2020. Den nya strategin syftar till att tillvarata intresset och möjligheten att på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt använda naturresurserna som finns i Moçambique.  Strategin ska även förbättra möjligheterna för människor som lever i fattigdom att bidra till och ta del av den ekonomiska utvecklingen och en demokratisk samhällsutveckling.

Insatserna inom ramen för strategin har tre fokusområden och förväntas bidra till:

• Förbättrad, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer genom:

- Transparent och hållbar förvaltning och nyttjande av Mocambiques naturresurser

- Stärkt kapacitet hos nationella och lokala myndigheter att bidra till förbättrad miljö, och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimat-förändringar och naturkatastrofer

- En hållbar livsmedelsförsörjning med särskilt fokus på ett motstånds-kraftigt lantbruk

- Ökad tillgång till förnybar energi samt tillförlitlig och hållbart producerad elektricitet för hushåll, företag och offentlig verksamhet

• Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter genom:

- Stärkta demokratiska institutioner och ökad kapacitet i den offentliga förvaltningen

- Moçambiques intäkter mobiliseras, används och redovisas på ett mer transparent, hållbart och effektivt sätt som kommer hela befolkningen till del

- Ökad öppenhet med särskilt fokus på tillgång till information för medborgarna om politiska och offentliga beslut

- Stärkt kapacitet i det civila samhället att verka för öppenhet, ansvarsutkrävande och ökad respekt för mänskliga rättigheter

- Förbättrade möjligheter för flickor och unga kvinnor att fatta självständiga beslut om sin sexualitet och reproduktion

• Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor genom:

- Ökade möjligheter för framför allt kvinnor och ungdomar till anständig och produktiv sysselsättning och entreprenörskap

- Ökad tillgång till tjänster och stöd, i synnerhet för kvinnor och ungdomar på landsbygden, som förbättrar deras förutsättningar att starta och driva kommersiella verksamheter

- Stärkta förutsättningar hos aktörer, såsom arbetsmarknadens parter och andra, att verka för rättigheter på arbetsmarknaden

- Förbättrad tillgång till social trygghet för fattiga hushåll

Navigation

Top