Om ambassaden

Sveriges ambassad i Maputo är en integrerad myndighet vilket innebär att ambassaden inte bara bevakar svenska intressen i Moçambique utan även administrerar Sveriges utvecklingssamarbete med landet.

Ambassadens uppgifter kan kort sammanfattas så här:

 • Att skapa bästa möjliga förutsättningar för regeringen att genomföra sin politik inom Utrikesdepartementets breda ansvarsområde.
 • Att analysera utvecklingen i vår omvärld och formulera handlingsalternativ för utrikespolitiska ställningstaganden och aktiviteter.
 • Att främja svenska intressen i utlandet, inom alla samhällssektorer.
 • Att planlägga och leda användningen av resurserna för utvecklingssamarbete i enlighet med de biståndspolitiska målen.
 • Att svara för riktlinjer, budget och styrning av förvaltningsmyndigheter inom Utrikesdepartementets avsvarsområde.

Inom ramen för detta finns en rad uppdrag för utrikesrepresentationen. Dessa kan kort sammanfattas så här:

 • Att företräda Sverige och upprätthålla dess förbindelser med det land där beskickningen finns eller är sidoackrediterad, i det här fallet Moçambique , Madagaskar och Swaziland.
 • Att företräda Sverige inom en rad multilaterala organ.
 • Att följa utvecklingen på plats inom en rad områden, samt redovisa och analysera skeendena i rapporter till UD eller andra huvudmän.
 • Att se till att regeringens beslut verkställs på plats.
 • Att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige genom Sverigefrämjande verksamhet och genom att sprida information om Sverige.
 • Att medverka i svenskt internationellt utvecklingssamarbete.
 • Att främja Sveriges vetenskapliga och kulturella utbyte med utlandet.
 • Att ge konsulär service åt svenskar och en del andra grupper.
 • Att hantera pass-, viserings- och tillståndsärenden.

Ambassaden ska alltså företräda och bistå hela Sverige och alla dess samhällssektorer. I detta ingår bland annat att vara den förlängda armen för hela Regeringskansliet. Man ska också utföra arbete för en rad andra organ såsom Migrationsverket, Business Sweden och Sida.

Navigation

Top