Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete
med Zambia

Zambia är ett av de länder Sverige haft längst utvecklingssamarbete med, sedan 1965. Volymen på det svenska biståndet till Zambia är stor, även om den varierat över åren. Utvecklingssamarbetet styrs av en fastställd svensk resultatstrategi som täcker perioden 2013-2017 och omfattar högst 1,75 miljarder svenska kronor.

Resultatstrategin styr användningen av medel som anslås inom anslagspost 9 Afrika i Sidas regleringsbrev för respektive verksamhetsår.

Verksamheten inom ramen för strategin syftar till att bidra till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Zambia med fokus på att öka fattiga människors möjlighet att försörja sig genom att få arbete och starta och driva produktiva företag samt att förbättra kvinnors och barns grundläggande hälsa. Vidare ska den svenska biståndsverksamheten bidra till att stärka demokratiskt ansvarsutkrävande samt stärka fattiga människors kunskap om sina rättigheter.

Huvudsakliga målgrupper är kvinnor, barn, ungdomar och entreprenörer.

Sveriges biståndsverksamhet i Zambia ska bidra till att ytterligare minska Zambias beroende av bistånd och till att göra den ekonomiska tillväxten hållbar.

Är du intresserad av att veta mer, kontakta: ambassaden.lusaka@gov.se