Storbritannien och EU

Den 19 juni 2017 startade förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om Storbritanniens utträde ur EU. Att Storbritannien lämnar EU kan komma att innebära förändringar för svenska medborgare och företag i landet. Till dess att utträdesförhandlingarna är avslutade är Storbritannien fortsatt medlem i EU.

Den 23 juni 2016 folkomröstade Storbritannien om landets medlemskap i EU. Majoriteten röstade för ett utträde vilket innebär att Storbritannien kommer att lämna EU. Den 29 mars 2017 anmälde Storbritanniens premiärminister Theresa May formellt att landet vill träda ur EU genom att hon skickade ett brev till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Därmed startade den så kallade artikel 50-processen. Till dess att utträdesförhandlingarna är avslutade är Storbritannien fortsatt medlem i EU. Förhandlingarna ska vara avslutade inom två år från det att Storbritannien notifierade om utträdet, om inte parterna kommer överens om att förlänga förhandlingsperioden.

Den 19 juni 2017 startade förhandlingen mellan EU och Storbritannien om landets utträde ur EU. Sedan förhandlingarna inleddes har såväl EU-kommissionen som den brittiska regeringen presenterat ett antal positionspapper, dessa är just positionspapper och inte överenskomna förhandlingsresultat.

Första fasen avslutad

Första fasens förhandlingar mellan Storbritannien och EU är avslutade. Den 8 december 2017 meddelade EU och Storbritannien att parterna kommit överens om första fasens tre huvudfrågor:

  • Rättigheter som idag gäller för EU-medborgare som bor i Storbritannien och för brittska medborgare som bor i EU:s medlemsländer kommer att gälla även efter att Storbritannien lämnat EU. Rättigheterna gäller EU-medborgare som bosätter sig i Storbritannien innan landet träder ur EU.
  • Storbritannien kommer att fullfölja de finansiella åtaganden landet åtagit sig som EU-medlem.
  • Landgränsen mellan Irland och Nordirland är unik, och betydande åtaganden görs för att undvika en hård gräns.

För detaljer i överenskommelsen, se EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport

Överenskommelserna från första fasen ska infogas i det avtal som ska undertecknas vid förhandlingens slut. Det är först när avtalet är undertecknat som parterna formellt förbinder sig till överenskommelserna i fas ett och två.

Den svenska regeringen har inom EU arbetat för att nå en överenskommelse som på bästa sätt ser till att svenskar som bor i Storbritannien även i framtiden ska ha möjlighet att bo, arbeta och studera i landet. Sverige kommer fortsatt i förhandlingen att verka för en så nära relation som möjligt mellan EU och Storbritannien efter landets utträde.

Den 19 oktober 2017 skrev Storbritanniens premiärminister Theresa May ett brev riktat till EU-medborgare boendes i Storbritannien. I brevet skrev premiärministern bland annat att Storbritannien förbereder en process för att göra det möjligt för EU-medborgare som redan bor i landet att skaffa det tillstånd som behövs för att kunna stanna i landet efter Storbritanniens EU-utträde.

Andra fasen startar

Förhandlingarna går nu in i fas två, då den framtida relationen mellan Storbritannien och EU ska förhandlas. Tidigt i fas två kommer parterna också förhandla Storbritanniens förslag om en tvåårig övergångsperiod.

Storbritannien har föreslagit en tvåårig övergångperiod från det att landet lämnat EU i mars 2019 och innan dess att ett nytt avtal som reglerar relationen mellan Storbritannien och EU träder i kraft. Under övergångsperioden har Storbritannien bland annat föreslagit att det ska fortsätta vara möjligt för EU-medborgare att bosätta sig i Storbritannien, men att det då ska krävas en ny typ av registrering.

Ambassaden är tillgänglig

Ambassaden får många frågor om vad ett utträde kommer att betyda för svenska medborgare bosatta i Storbritannien. Att Storbritannien lämnar EU kan komma att innebära förändringar för svenska privatpersoner och företag i landet. Eftersom det är först efter att förhandlingen avslutats och ett avtal undertecknats som det kommer att stå helt klart vad utträdet betyder för EU-medborgare och företag kan ambassaden i dagsläget inte ge säkra besked om eventuella framtida förändringar. Den brittiska regeringen har ännu inte aviserat några förändringar för EU-medborgare i landet. Tills vidare gäller allmänt samma regler som innan folkomröstningen 2016.

Ambassaden informerar löpande om Storbritanniens EU-utträde, bland annat på den här webbplatsen. Här publicerar vi också svar på vanliga frågor som ställs till ambassaden. Har du andra frågor om betydelsen av Storbritanniens EU-utträde kan du kontakta ambassaden per e-post eller telefon.

Du hittar våra kontaktuppgifter och öppettider här

Länkar till mer information

EU:s samlingssida med information om artikel 50 och förhandlingarna med Storbritannien

Brittiska regeringens samlingssida med information om artikel 50 och förhandlingarna med EU

Premiärminister Theresa Mays brev 19 oktober 2017 till EU-medborgare boendes i Storbritannien

Brittiska regeringen om EU-medborgares status i Storbritannien och vad som är viktigt att veta

Premiärminister Theresa Mays notifieringsbrev till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk 29 mars 2017

Svar på vanliga frågor från den brittiska regeringen gällande EU-utträdet 

Svar på vanliga frågor från EU gällande medborgares rättigheter

Information om hur det går till när ett land lämnar EU på EU-upplysningen.se 

Frågor och svar

Har Storbritannien lämnat EU?
Nej, Storbritannien är fortfarande med i EU till dess att utträdesförhandlingarna är avslutade.

Vad händer när artikel 50 tillämpas?
När Storbritannien anmälde att de vill lämna EU aktiverades en procedur för detta i EU-fördragets artikel 50. Proceduren gör det möjligt att under två år förhandla om villkoren för utträdet. Premiärminister Theresa May anmälde den 29 mars 2017 att landet vill lämna EU genom att skriva ett brev till Europeiska rådets ordförande.

Hur kommer förhandlingarna att gå till och hur lång tid kommer det att ta?
Utträdesprocessen ska enligt artikel 50 ta två år men kan förlängas om parterna kommer överens om det. Därutöver ska man förhandla om vilken framtida relation Storbritannien ska ha med EU.
Storbritannien är fortsatt medlem i EU tills det att man lämnar.

Vad händer när Storbritannien lämnat EU?
Vilken typ av ny relation landet kommer att ha med EU är inte klart eftersom dessa inte förhandlats fram än. Premiärminister Theresa May presenterade sin vision i ett tal den 17 januari där hon bland annat säger att Storbritannien ska lämna den inre marknaden och sannolikt också tullunionen, men samtidigt förhandla fram ett djuplodande och ambitiöst frihandelsavtal med EU. Samma ambition uttryckte hon i även i det så kallade notifieringsbrevet den 29 mars.

Det Allmänna rådet (GAC) gav den 22 maj EU-kommissionen bemyndigande att inleda utträdesförhandlingen med Storbritannien och Nordirland och antog de förhandlingsdirektiv som ska gälla för den första förhandlingsfasen. Förhandlingsdirektiven är mer detaljerade än Europeiska rådets riktlinjer och huvudelementen i direktiven handlar om skydd för EU-medborgare i Storbritannien och vice versa, Storbritanniens ekonomiska förpliktelser, varor som placerats på marknaden före utträdet samt de särskilda frågorna beträffande Irland.

När Storbritannien lämnar kommer EU-samarbetet förändras eftersom EU förlorar en av sina största och mest inflytelserika medlemsländer.

Kommer det att hållas en ny folkomröstning om EU-medlemskap?
Den brittiska regeringen har aviserat att det inte i dagläget är aktuellt med en andra folkomröstning.

Vad rekommenderar ambassaden svenskar att göra för att säkerställa att de kan fortsätta bo i Storbritannien?
Den brittiska regeringen betonar att det inte kommer att ske någon förändring gällande rättigheter eller status för EU-medborgare som bor i Storbritannien så länge landet är medlem i EU.

Vill man bo kvar i Storbritannien även efter EU-utträdet och om man uppfyller ställda kriterier, bland annat att man har varit bosatt i landet i minst fem år, kan man ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt.

Har man bott i Storbritannien i mindre än fem år och har för avsikt att stanna kan man ansöka om ett så kallat registration certificate som visar att man har rätt att bo i landet.

Det är idag oklart vad som kommer att krävas för svenskar som bor i Storbritannien och vill stanna efter EU-utträdet. Ambassadens rekommendation är att de som har för avsikt att stanna ser till att ha dokumentation för att kunna påvisa en varaktig vistelse i landet.

Hur man ansöker om permanent uppehållsrätt och registration certificate finns att läsa om här

Brittiska regeringen om EU-medborgares status i Storbritannien och vad som är viktigt att veta

Kan EU-medborgares status förändras under den tvååriga förhandlingsperioden?
Det går inte att säga i dagsläget. Det kan ske vissa förändringar under den tvååriga förhandlingsperioden men till dess att förhandlingarna är avslutade är Storbritannien fortsatt medlem i EU och bunden av övergripande EU-regler.

Kommer EU-medborgares status i Storbritannien att förändras efter EU-utträdet?
Det går inte att säga i dagsläget eftersom det är en del av förhandlingarna. Det kan bli så att det blir olika regler för de EU-medborgare som redan bor i Storbritannien och de som kommer till Storbritannien efter utträdet. Den brittiska regeringen har uttryckt målsättningen att landet fortsatt vara öppet för den välutbildade arbetskraft landet behöver.

Kan det bli aktuellt att svenska medborgare utvisas från Storbritannien?
I nuläget finns det inget som tyder på att svenska medborgare inte kommer att vara välkomna i Storbritannien efter EU-utträdet.

Kan jag som svensk ha dubbelt medborgarskap/två pass?
Ja, sedan 1 juli 2001.

Kommer Storbritannien även efter EU-utträdet att tillåta dubbelt medborgarskap/två pass?
Storbritannien har inte aviserat att de kommer begränsa den möjligheten.

Hur ansöker jag och vad krävs av mig som svensk om jag vill bli brittisk medborgare?
Här finns information om vilka kriterier som måste uppfyllas och hur ansökningsprocessen går till

Vilka bestämmelser som kommer att gälla efter att Storbritannien har lämnat EU är ännu inte känt. Det kan heller inte uteslutas att den brittiska tillämpningen av gällande regler inte förändras under perioden fram till det brittiska utträdet.

Måste jag lämna ifrån mig mitt pass när jag söker intyg om permanent uppehållsrätt i Storbritannien?
Nej, inte om du ansöker online.

Här finns mer information

Är det skillnad på att som svensk ansöka om brittiskt medborgarskap om man är gift med en brittisk medborgare?
Ja, det finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda.

Här finns mer information

Kan det bli svårare för mig som svensk att flytta till Storbritannien efter landets EU-utträde?
Ja, det är möjligt. Storbritannien har dock inte ännu aviserat några konkreta förändringar jämfört med nuvarande regelverk.

Kommer svenska medborgare även efter EU-utträdet att kunna studera i Storbritannien?
Storbritannien har inte aviserat några förändringar jämfört med nuvarande regler.

Hur påverkas forskning- och studentbidrag?
Den brittiska regeringen har meddelat att de garanterar EU-medborgare som studerar i Storbritannien möjligheten att söka bidrag till och med läsåret 2019.

Här finns mer information

Hur forskning- och studentbidrag kommer att påverkas därefter är i dagsläget för tidigt att säga.

Hur ansöker jag om svenskt medborgarskap?
Du ansöker genom att skicka en ansökan till Migrationsverket som är den myndighet i Sverige som fattar beslut i medborgarskapsfrågor.

Här finns mer information

Ambassaden uppdaterar löpande webbplatsen när det finns mer information.

Senast uppdaterad: 2017-12-15