Medborgarskap

  • ola+ericson-the+swedish+flag-359

    Sveriges flagga Foto: Ola Ericson/Imagebank Sweden

Dubbelt medborgarskap
Sverige tillåter numera dubbla medborgarskap. Det betyder bland annat att en svensk, som  ansökan efter den 1 juli 2001 blivit medborgare i ett annat land, inte förlorar sitt svenska medborgarskap.

Du som har mer än ett medborgarskap bör vara medveten om att detta kan medföra risker i  länder när det gäller till exempel arvsfrågor, militärtjänst och myndighetskontakter. Läs mer på
Regeringens hemsida

Svenskt medborgarskap
Barn som föds utomlands av en svensk kvinna blir svensk medborgare vid födseln.
Barn som föds utomlands efter 1 april 2015 till en svensk far blir svensk medborgare vid födseln. 
Barn som fötts utomlands före 1 april 2015 av utländsk kvinna gift med barnets svenska far blir svensk medborgare vid födseln.
Efter anmälan till ambassaden kan barnet få ett svenskt samordningsnummer (personnummer) och därefter kan man ansöka om pass.

Ogift svensk far kan ansöka om svenskt medborgarskap för sitt barn som är fött utomlands före 1 april 2015 av utländsk mor.

Obs!  En svensk medborgare som är född utomlands, som aldrig har varit bosatt i Sverige och inte heller uppehållit sig i Sverige under former som tyder på samhörighet med landet förlorar automatiskt sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder. För att undvika det måste du lämna in en ansökan till ambassaden eller Migrationsverket i Sverige om att få behålla det svenska medborgarskapet efter din 18-årsdag och innan du fyller 22 år.

Ändringar i medborgarskapslagen från 1 april 2015
Lagändringarna kommer att göra det enklare för många att ansöka om eller anmäla svenskt
medborgarskap. 

Lagändringen gör att män och kvinnor jämställs när det gäller att överföra det svenska medborgarskapet till sitt barn. Ett barn som föds efter 1 april får förälderns medborgarskap vid födseln.

Barn och ungas möjlighet att ansöka om svenskt medborgarskap underlättas med hjälp av förändrade tidskrav. Förändringarna gäller även statslösa barn bosatta i Sverige.

Personer som blivit av med sitt Svenska medborgarskap på grund av tidigare bestämmelser mot dubbelt medborgaskap kan från den 1 april göra en anmälan om att återfå medborgarskapet.
Läs mer på Migrationsverkets hemsida
Återfå svenskt medborgarskap

EES-medborgares uppehållsrätt och uppehållskort för deras familjemedlemmar jämställs med permanent uppehållstillstånd vid ansökan om medborgarskap.

För att öka samhörigheten med Sverige och betydelsen av det Svenska medborgarskapet kommer kommunerna minst en gång per år att genomföra medborgarskapsceremonier för nyblivna svenskar. Dessutom införs en ny portalparagraf i lagen som fastställer att medborgarskapet bygger på en rättslig relation mellan stat och medborgare.

Läs i detalj om vem som kan söka svenskt pass på
Migrationsverkets hemsida