Handel med Storbritannien

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners, för export såväl som import.

År 2016 exporterade Sverige tjänster till Storbritannien till ett värde av 51 miljarder kronor, vilket motsvarade 8,2 % av den totala tjänsteexporten, medan exporten av varor uppgick till 72 miljarder kronor, motsvarande 6,0 % av den totala svenska varuexporten. Storbritannien är därmed den tredje största mottagaren av svenska tjänster och den sjätte största mottagaren av varor.

Såväl den svenska importen av tjänster som varor uppgick 2016 till 62 miljarder kronor vardera och Storbritannien placerar sig därmed på första respektive femte plats på listan över de viktigaste avsändarländerna för den svenska importen. Det innebär att 12 % av tjänsteimport och 5,2 % av varuimporten i Sverige kommer från Storbritannien.

Sverige exporterar framförallt verkstadsprodukter (personbilar, bussar och truckar) och andra tillverkningsprodukter, samt läkemedel, trä, papper petroleumprodukter och metaller. Exporten av livsmedel och mode har ökat de senaste åren och blir allt intressantare på den brittiska marknaden. Tjänsteexporten består främst av nyttjande av immateriella rättigheter, resor, transport samt data-, tele- och affärstjänster.

Sverige och Storbritannien har också flera gemensamma drag, såsom många multinationella företag, hög andel privatiserad verksamhet och låg grad av subventioner till enskilda företag.

Många stora svenska industriföretag och de största svenska affärsbankerna är sedan länge representerade i Storbritannien. Antalet svenska dotterföretag i Storbritannien uppgår till drygt 1000. Brittisk industri är samtidigt mycket välrepresenterad i Sverige, med nästan 1000 brittiskt ägda företag.

De starka företagsrelationerna mellan Sverige och Storbritannien märks också i fråga om direktinvesteringar. Storbritannien är den tredje största utländska investeraren i Sverige (305 miljarder SEK år 2014) och den sjunde största marknaden för svenska investeringar (163 miljarder SEK år 2014).

Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. Det gör organisationen genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

Läs mer om Business Sweden på organisationens webbplats

Svenska Handelskammaren

Handelsammarens främsta uppgift är att förse medlemmar med ett forum för utbyte av affärsidéer, erfarenheter, produkter och service. Svenska Handelskammaren i Storbritannien grundades 1906 och är en oberoende, icke vinstdrivande organisation. Idag har Handelskammaren ungefär 400 medlemsföretag som representerar både svenska, brittiska och multinationella företag intresserade i att förstärka sina band mellan Sverige och Storbritannien.

Handelskammaren erbjuder också ett forum för yngre professionella, huvudsakligen mellan 25 och 35 år, Young porfessionals (YP) med ca 350 privatmedlemmar.

Läs mer om Svenska Handelskammaren på organisationens webbplats