Ambassadens roll

Ambassadens uppgift vid en jordbävning är framför allt att samordna informationer om de svenskar som bor i det drabbade området.

Efter en större jordbävning blir det viktigt att få fram och förmedla information om hur det står till med svenskar i Portugal. Informera därför er arbetsgivare och ambassaden/konsulatet om er situation. Telefonisystemen kommer kanske inte att fungera till fullo och det blir flaskhalsar när all information ska tas emot och vidarebefordras, samtidigt som många frågor kommer från anhöriga och media. Försök att informera er arbetsgivare och ambassaden/konsulatet, som kommer att göra allt för att kunna hantera alla samtal. Vi kan lättast bistå de svenskar som i förväg låter registrera sig.

Det är därför angeläget - dock ingen skyldighet - att de som bor och vistas i Portugal under längre perioder anmäler sig till ambassaden och ser till att hålla adressuppgifterna aktuella samt att meddela ambassaden vid definitiv avflyttning från Portugal. För att onödiga efterforskningar ska kunna undvikas, är det önskvärt att de som tillfälligt befinner sig utanför Portugal hör av sig till ambassaden eller UD om det under frånvaron skulle inträffa ett större skalv på den till oss anmälda bostadsorten.
Verksamma företag och organisationer i Portugal förutsätts själva ta kontakt med sina anställda. Information om deras belägenhet och eventuella hjälpbehov bör omgående ledas vidare till ambassaden.
I vissa fall kan det vara lättare att ringa ut från ett katastrofområde än in. Ni bör därför givetvis själva försöka kontakta arbetsgivare eller ambassad eller närmaste svenska honorärkonsulat. Om ni har uppgifter om andra svenskar, är sådan information av stort värde. Detsamma gäller uppgifter om övriga nordiska och EU-länders medborgare, eftersom vi samarbetar och utbyter information med deras ambassader. 
Ambassaden kommer också att försöka lokalisera svenska medborgare med hjälp av honorärkonsulaten samt via hänvändelser till berörda portugisiska myndigheter och organisationer.
Ambassaden har en beredskapslista över svenska medborgare bosatta i Portugal. Beredskapslistan är till för att ambassaden ska kunna kontakta svenska medborgare i händelse av en större olycka eller naturkatastrof.
Ambassaden vill understryka att beredskapslistan (även kallad ”Svensklistan”) är ett internt arbetsmaterial utan kommersiell användning. Uppgifterna på listan lämnas inte till utomstående. Registreringen vid ambassaden är frivillig och till för din egen skull.

Navigation

Top