Jordbävningsberedskap i Portugal

Portugal inklusive Madeira och Azorerna är belägna i en seismologiskt aktiv zon där jordbävningar förekommer. Det stora flertalet av dessa är för svaga för att uppfattas av människor, och övriga leder sällan till skador på person eller egendom. Även om risken för ett större skalv är begränsad, kan den givetvis inte helt uteslutas. Det är av uppenbara skäl omöjligt att förutse konsekvenserna av en större jordbävning, men läget kan snabbt befaras bli kaotiskt med avbrott i el- och vattenförsörjningen, omfattande trafikstörningar och nedgång eller avbrott i telekommunikationerna. Man bör därför vara inställd på att klara sig själv direkt efter en jordbävning (observera dock möjligheten till grannsamverkan).

Genom att vidta några tämligen enkla förberedelser kan man reducera risken för skador och i viss mån även mildra olägenheterna för sig själv och andra. Vikten av att noga tänka igenom vad som kan hända, och hur man bäst kan skydda sig är uppenbar.

Ett sätt att göra detta är genom att på såväl familje- som företagsnivå göra upp en beredskapsplan. Denna bör sedan anslås på ett väl synligt ställe. Se till att samtliga familjemedlemmar och arbetskamrater vet hur de ska förhålla sig – och vad de förväntas göra – om och när ett större skalv inträffar. Diskutera därför noggrant igenom innehållet i denna plan med er familj, särskilt de avsnitt som de själva kan få befatta sig med.

Få beredskapsplaner motsvarar verkligheten, då det inte går att förutse alla tänkbara scenarier. Att tillsammans med familjen, med grannar och arbetskamrater ha gjort upp en plan kan ändå ge tankarna ett gott stöd i en krissituation. För att den inte ska "falla i glömska" är det viktigt att regelbundet gå igenom planen med alla berörda.

Ambassaden har en beredskapslista över svenska medborgare bosatta i Portugal. Beredskapslistan är till för att ambassaden ska kunna kontakta svenska medborgare i händelse av en större olycka eller naturkatastrof.

Ambassaden vill understryka att beredskapslistan (även kallad ”Svensklistan”) är ett internt arbetsmaterial utan kommersiell användning. Uppgifterna på listan lämnas inte till utomstående. Registreringen vid ambassaden är frivillig och till för din egen skull.

Anmälan till ambassaden

Navigation

Top